Bytča

PREDMET ZÁKAZKY ZÁKAZKA Z VECNÉHO HĽADISKA ZÁKAZKA Z FINANČNÉHO HĽADISKA POSTUP POZN.
BYTČA
Dodávka elektriky pre Mesto Bytča služba podlimitná zákazka vestník VO EA
Dodávka mäsa pre školské jedálne tovary podprahová zákazka verejná výzva EA
OPŽP Optarenie 4.1. Nákup triediacej techniky
tovary nadlimitná zákazka vestník VEU, VO
OPŽP Optarenie 4.2. Výstavba kompostárne
práce podlimitná zákazka vestník VO
Mestská chata - soc. zariadenia práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky EA
Budova MsÚ - zateplenie, fasáda práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky EA
JESIENKA - oprava balkónov práce zákazka s nízkou hodnotou ponukyMestská časť HRABOVÉ
KD Hrabové - výmena okien práce zákazka s nízkou hodnotou ponuky

Mestská časť Hliník n/Váhom

Mestská časť PšurnoviceMestská šasť Malá Bytča
Mestská časť Mikšová

vysvetlivky:
EA=elektronická aukcia