Odpočet môjho pôsobenia vo funkcií primátora mesta v rokoch 1998 až 2010

Vážení spoluobčania, dovoľujem si Vám prezentovať naše mesto ako sa zmenilo za môjho pôsobenia.
Využívam túto príležitosť a srdečne Vám ďakujem za pomoc, podporu a spoluprácu v uplynulých volebných obdobiach, tie mi dodávali silu a chuť pracovať. Ďakujem aj za slová kritiky, pretože tá ma zase posúvala dopredu.
Moje poďakovanie patrí aj členom komisií, členom mestských rád, mestských zastupiteľstiev, pracovníkom mestského úradu, pracovníkom technických služieb mesta, členom mestskej polície, pracovníkom školských a predškolských zariadení. Aj ich zásluhou naša Bytča spolu s mestskými časťami za tieto volebné obdobia skrásneli.

Ing. Peter Korec primátor mesta

Školstvo – komplexné rekonštrukcie budov a interiéru

ZŠ na Ul. Mieru

ZŠ na Ul. Mieru – multifunkčné ihrisko

ZŠ na Ul. E. Lániho

MŠ na Ul. Dostojevského

MŠ na Ul. Hurbanovej

MŠ Malá Bytča

MŠ Hliník nad Váhom

MŠ Hrabové

MŠ Pšurnovice

CVČ a jedáleň

Námestie SR – projekt „Obnova historického centra, Srdce mesta Bytča“

Revitalizácia toku rieky Petrovičky

Rekonštrukcia dlažby

Nové parkovacie miesta až 170

Parkovisko pri Svadobnom paláci

Zeleň v meste

Novovytvorený park v areáli Zámku

Novovytvorený park pred športovým areálom

Novovytvorený park pred objektom Jesienka

Novovytvorený park v Hliníku nad Váhom

revitalizácia parku na Ul. Hlinkovej

Novovytvorené nákupné centrá

Billa

Jednota

Lidl

Rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníkov

Najvýznamnejšia investičná akcia – kruhový objazd

Obchvat mesta

Športoviská

Kúpalisko s vyhrievanou vodou

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní na futbalovom ihrisku

Novovybudované multifunkčné ihrisko pri ZŠ na Ul. Mieru Ihriská – Ul. Bottova, sídlisko, Ul. Mieru, Ul. Sakalovej, Hliník nad Váhom, v materských školách

Kultúrne domy

Novovytvorený Dom kultúry v Bytči

Vstupná hala Domu kultúry v Bytči

Klubové priestory Domu kultúry v Bytči

Estrádna sála Domu kultúry v Bytči

Kinosála Domu kultúry v Bytči

Kultúrny dom v Malej Bytči

Kultúrny dom Hrabové

Kultúrny dom Pšurnovice

Kultúrny dom Mikšová

Požiarna zbrojnica Hliník nad Váhom

Začatie rekonštrukcie domu seniorov v objekte Jesienky s dokončením v r. 2011 – jedáleň, kuchyňa s kapacitou 300 jedál, s lôžkovou časťou 29 jednolôžkových izieb s plnou opaterou.

Bytová výstavba

Mesto vybudovalo 24 sociálnych bytov nad Domom kultúry

podpora bytovej výstavby poskytnutie mestských pozemkov

podpora bytovej výstavby poskytnutie mestských pozemkov

Rekonštrukcia budovy MsÚ – vrátane interiéru

Priemyselný park

založenie priemyselného parku – spoločnosť TRW

čerpacia stanica a logistické centrum

Domy obradov – kostoly

Pšurnovice

Mikšová

Hliník nad Váhom

Ďalšie uskutočnené investičné akcie

regulácia potoka Pšurnovice
plynofikácia Pšurnovice
plynofikácia Malá Bytča
rekonštrukcia vodovodov Malá Bytča, Hliník nad Váhom

Upozornenie

Keďže sa objavujú názory na účelovú a neopodstatnenú zmenu platného územného plánu mesta - upozorňujem:
Na obstarávanie zmeny alebo doplnku ÚPD sa nevzťahujú lehoty stanovené správnym poriadkom. Obstaranie aj malej zmeny alebo doplnku ÚPD trvá viac ako jeden až dva roky.
Obstarávanie ÚPD je najmä z hľadiska potreby dodržania správnosti a zákonnosti postupu, zachovania transparentnosti postupu, zabezpečenia účasti na procese fyzických osôb (obyvateľov mesta a širokej verejnosti), dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb a tiež z hľadiska odborného zabezpečenia obstarávanie a spracovania, finančného a časového, veľmi zložitým a náročným procesom.
Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie mesta, regiónu a Slovenskej republiky.
So stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi stanoveného postupu je zrejme, že zmenu alebo doplnok platnej ÚPD nie je možné obstarávať kedykoľvek a akokoľvek, pretože výsledkom nezákonného alebo nesprávneho konania bude zmena alebo doplnok ÚPD, ktorá bude neplatná a ktorú nebude možné schváliť.

Úspechy v hodnotení verejného obstarávania

V rebríčku hodnotenia uskutočneného Transparency International počas septembra 2010, ktorý je založený na hodnotení poskytovania informácií obcami na ich weboch a cez infožiadosti, ako aj rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov, sa Mesto Bytča v kategórii verejného obstarávania umiestnilo na 1. mieste:
zdroj

Prehľad o investíciách
Prehľad o úverovom zaťažení