Mestský úrad

Primátor mesta
Meno: Miroslav Minárčik
Telefón: 041/507 39 23
Email: primator@bytca.sk
Prednosta úradu
Meno: Ing. Ľubor Guniš
Telefón: 041/507 39 25
Email: prednosta@bytca.sk
Sekretariát
Meno: Mgr. Mária Klučiarová
Telefón: 041/507 39 24, fax: 041/507 39 12
Email: sekretariat@bytca.sk
Hlavný kontrolór
Meno: Ing. Drahomíra Múdra
Telefón: 041/507 39 30
Email: kontrolor@bytca.sk
Referát informatiky
Meno: Ing. Peter Michút
Telefón: 041/507 39 36
Email: msu@bytca.sk

Oddelenie organizačno - správne, školstva a kultúry

vedúci
Meno: Ing. Bohuslav Tiso
Telefón: 041/507 39 21
Email: sprava@bytca.sk
Podateľňa, referát CO
Meno: Helena Horvátová
Telefón: 041/507 39 26
Email: podatelna@bytca.sk
Informácie, mestský rozhlas, administratíva
Meno: Dagmar Kukulíková
Telefón: 041/507 39 33
Email: informacie@bytca.sk
Referát evidencie obyvateľov, matrika
Meno: Eva Šamánková, Jarmila Šichmanová
Telefón: 041/507 39 15, 041/507 39 38
Email: v tvare: meno.priezvisko@bytca.sk
Referát sociálny a bytového hospodárstva
Meno: Helena Danišová, Gabriela Cigániková
Telefón: 041/507 39 28
Email: v tvare: meno.priezvisko@bytca.sk
Referát školstva
Meno: Ing. Anna Tarneková, Andrea Škokorová
Telefón: 041/507 39 22
Email: skolstvo@bytca.sk
Referát kultúry
Meno: Mária Beníčková
Telefón: 041/553 24 86
Email: kultura@bytca.sk
Mestská knižnica
Meno: Ľubica Raždíková
Telefón: 041/553 22 94
Email: kniznica@bytca.sk

Finančné oddelenie

Vedúca
Meno: Ing. Jarmila Kramarová
Telefón: 041/507 39 17
Email: financie@bytca.sk
Referát účtovníctva a pokladňa
Meno: Ing. Jana Baracová, Lenka Slivoňová, Anna Straská
Telefón: 041/507 39 19, 041/507 39 20
Email: v tvare: meno.priezvisko@bytca.sk
Referát daní a poplatkov
Meno: Zuzana Gajdošíková, Barbora Hudecová, Alena Latošová, Ing. Zuzana Macková
Telefón: 041/507 39 34, 041/507 39 18
Email: v tvare: meno.priezvisko@bytca.sk
Referát miezd a personalistiky
Meno: Darina Krajčiová
Telefón: 041/507 39 19
Email: darina.krajciova@bytca.sk

Oddelenie správy majetku a regionálneho rozvoja

Vedúci
Meno: Ing. Anton Kotešovský
Telefón: 041/507 39 11
Email: region@bytca.sk
Referát podnikateľskej činnosti
Meno: Vojtech Horvát
Telefón: 041/507 39 27
Email: vojtech.horvat@bytca.sk
Referát správy majetku
Meno: Jozef Šušolík, Margaréta Martinická
Telefón: 041/507 39 27
Email: v tvare: meno.priezvisko@bytca.sk
Referát štátneho fondu rozvoja bývania
Meno: Ľudmila Fabová
Telefón: 041/507 39 31
Email: sfrb@bytca.sk

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Vedúci
Meno: Ing. Waldemar Oszczęda
Telefón: 041/507 39 13
Email: waldemar.oszczeda@bytca.sk
Referát územného plánovania, stavebného poriadku a výstavby
Meno: Bc. Ľubica Sakalová, Ing. Jozef Drgoňa
Telefón: 041/507 39 14
Email: vystavba@bytca.sk
Referát stavebného úradu
Meno: x
Telefón: 041/507 39 16
Email:
Referát životného prostredia
Meno: Ing. Dušan Beníček
Telefón: 041/507 39 14
Email: aukcie@bytca.sk
Referát administratívnych a pomocných činností
Meno: Emília Školková
Telefón: 041/507 39 14
Email:

Mestská polícia

Náčelník
Meno: Ing. František Posluch
Telefón: 041/507 39 29; núdzové volanie : bezplatná linka 159
Email: policia@bytca.sk
Pracovníci
Meno: Peter Majstrík, Jozef Kamas, Ján Malobický, Róbert Pistovčák, Miroslav Jurgoš, Viktor Masaryk, Juraj Repkovský, Marián Chvalník, Marek Smetana
Telefón: 041/507 39 29; núdzové volanie : bezplatná linka 159
Email: v tvare meno.priezvisko@bytca.sk