Usmernenie primátora, ktorým sa upravuje postup pri sprístupnení informácií v podmienkach samosprávy mesta.

1.
Mesto Bytča je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Mesto Bytča je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Výkonným orgánom Mesta Bytča je Mestský úrad v Bytči (ďalej len MsÚ) .
2.
Informácie možno získať na MsÚ, Námestie SR č. 1 :
a) podateľňa číslo dverí 13 počas stránkových dní (pondelok, streda a piatok od 8,00 do 14,00 hod.), kde je možné podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
b) mimo stránkových dní je tak možné urobiť v kancelárii prednostu MsÚ číslo dverí 14.
Podklady pre informácie poskytujú zamestnanci MsÚ v zmysle Organizačného poriadku MsÚ.

3.
Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, MsÚ do 5 dní od prijatia žiadosti namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak však žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, MsÚ mu ich sprístupní. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou.
Zo žiadosti musí byť zjavné komu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá tieto predpísané náležitosti MsÚ vyzve žiadateľa aby žiadosť doplnil v lehote ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní.
MsÚ vybaví žiadosť do 10 dní od jej podania. Ak MsÚ žiadosti nevyhovie, hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie (okrem prípadu keď žiadosť bola odložená z dôvodu že žiadateľ ju napriek výzve nedoplnil). Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na podateľni MsÚ. O odvolaní rozhoduje s konečnou platnosťou primátor Mesta Bytča v lehote do 15 dní.
4.
O odvolaní proti rozhodnutiu primátora rozhoduje orgán štátu príslušný podľa osobitných predpisov. Tento orgán je príslušným preskúmať aj právoplatné rozhodnutie primátora mimo odvolacieho konania a v konaní o proteste prokurátora. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku sú vždy súčasťou rozhodnutia v súlade s platnou právnou úpravou (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, resp. zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov).
5.
Prehľad predpisov, pokynov, inštruktáži atď. podľa ktorých Mesto Bytča koná a rozhoduje, resp. ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k Mestu je k dispozícii u prednostu MsÚ číslo dverí 14.
6.
Mesto Bytča nesprístupní informácie, ktoré sú označené ako :
a) služobné tajomstvo podľa osobitného predpisu 1),
b) obchodné tajomstvo 2) s výnimkou informácií určených v osobitnom predpise 3).
Mesto Bytča obmedzí sprístupnenie informácie alebo nesprístupní informáciu uvedenú v osobitnom predpise 4).
Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a osobných údajov sprístupní Mesto Bytča len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon 5), alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby.
7.
Sadzobník správnych poplatkov, ktoré Mesto Bytča vyberá za správne úkony je k dispozícii na všetkých oddeleniach MsÚ.
8.
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií tvorí prílohu tohoto usmernenia.
9.
Pokiaľ v tomto usmernení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 211/2000 Z. z.

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Ing. Peter Korec primátor mesta
Vysvetlivky
1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
2) § 17 až 20 Obchodného zákonníka, § 122 Trestného zákona.
3) § 10 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
4) § 11 zákona č. 211/2000 Z. z.
5) § 12 Občianskeho zákonníka, zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.