OZNAM: Mestská volebná komisia v zmysle § 47 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vydá dňa 1. decembra 2010 o 15.00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Bytči (na 1. poschodí) kandidátom zvoleným za poslancov mestského zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za primátora mesta osvedčenie o zvolení.

28.11.2010 Výsledky volieb - poslanci

28.11.2010 Výsledky volieb - primátor

OZNAM: Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.

27.10.2010 Hlasovacie lístky pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva

13.10.2010 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva

13.10.2010 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta

OZNAM: Kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy a delegačné listiny členov mestskej volebnej komisie preberá zapisovateľka MVK (č. dverí 22 – bočný vchod MsÚ z ulice 1. mája) alebo na č. t. 0908248728 v nedeľu 3.10.2010 do 24.00 hod.

27.9.2010 Určenie volebných okrskov a volebných miestností

3.9.2010 Vymenovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie

Uznesenie č. 75

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje:
V zmysle § 11 ods.3 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 9, ods.3 zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na nasledujúce funkčné obdobie volebné obvody a počty poslancov Mestského zastupiteľstva v Bytči, ktorí sa v nich  budú voliť:
Volebný obvod č.1 Veľká Bytča   - počet poslancov 12
Volebný obvod č.2 Hliník n/V    - počet poslancov  1
Volebný obvod č.3 Hrabové       - počet poslancov  1
Volebný obvod č.4 Pšurnovice    - počet poslancov  1
Volebný obvod č.5 Malá Bytča    - počet poslancov  1
Volebný obvod č.6 Mikšová       - počet poslancov  1

5.8.2010 Zverejnenie počtu obyvateľov mesta