Mestské zastupiteľstvo v Bytči na svojom zasadnutí konanom dňa 18.4.2007, schválilo uznesením č. 62/2007 vypracovanie PHSR Mesta Bytče na roky 2007-2013. Hlavnými dôvodmi pre spracovanie PHSR Mesta Bytče sú nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja ako i potreba zabezpečenia komplexného rozvojového dokumentu, ktorý by pokrýval aspekty sociálneho, ekonomického či inštitucionálneho rozvoja Mesta Bytče a dopĺňal, resp. zastrešoval doposiaľ prijatý „Územný plán Mesta Bytče “. PHSR Mesta Bytče bude mať charakter strednodobého rozvojového dokumentu, pričom plánovací horizont jeho strategickej časti bol stanovený na 7 rokov, t.j. roky 2007-2013 (v súlade s novým programovacím obdobím EÚ). Cieľom vyhotovenia PHSR Mesta Bytče je sformulovať takú predstavu o budúcom smerovaní mesta, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, so stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, príp. rezortnými stratégiami. V podobe tohto dokumentu získa Mesto Bytča nástroj na aktívne riadenie svojho rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiadúcich zmien, pričom jasné stanovenie rozvojových priorít umožní nášmu mestu realizovať strednodobý, resp. dlhodobý rozvoj (presahujúci volebné obdobie) založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, príp. nekoordinovaných rozhodnutiach. Vypracovanie PHSR Mesta Bytče a jeho zladenie s rozvojovými stratégiami kraja, VÚC a štátu je nielen povinnosť vychádzajúca zo zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ale aj podmienka pre získanie, resp. pre uchádzanie sa o finančnú podporu z verejných zdrojov formou príslušných projektov (európske, štátne alebo regionálne zdroje). Zároveň vypracovaním dokumentu PHSR Mesta Bytče na roky 2007-2013 splní naše mesto jeden zo základných princípov regionálnej politiky EÚ a to princíp programovania.

PHSR Mesta Bytče bude obsahovať najmä:

  • analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, hlavné smery jeho vývoja, stanovenie prioritných cieľov a prvoradých potrieb
  • úlohy a najnaliehavejšie potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej oblasti, starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre, v športe a v ďalších oblastiach spoločenského života v našom meste
  • návrh finančného a administratívneho zabezpečenia pre plnenie stanovených cieľov

V súvislosti s PHSR Mesta Bytče na roky 2007-2013 stanovilo MZ v Bytči nasledovný postup pri jeho vyhotovovaní:

  • PHSR sa vypracuje vlastnými kapacitami mesta (MsÚ, fondová komisia pri MZ, organizácie, občania a pod.) a to spôsobom, resp. metódou interaktívneho plánovania, kde podstatou je, že celý proces tvorby PHSR prebieha systémom zdola nahor s tým, že sami miestni ľudia budú autormi svojich rozvojových plánov
  • manažérom projektu bude „fondová komisia pri MZ v Bytči“ v zložení Ing. Peter Weber, Ing. Ján Melocík, Ing. Ondrej Skotnický, Ing. Peter Bologa, Ing. Milan Ovseník a RNDr. Ján Mekiňa, ktorá vytvorí aspoň 4 pracovné skupiny, odborné tímy so svojimi lídrami a to pre hlavné oblasti problematiky PHSR. Počet týchto pracovných skupín ako aj ich jednotlivých členov nebude uzavretý, ale vyplynie zo záujmu občanov o účasť pri tvorbe PHSR, resp. z požiadaviek manažéra tohto projektu. Úlohou jednotlivých pracovných skupín bude spolupracovať s občanmi, podnikateľmi, organizáciami a manažérom projektu pri tvorbe PHSR, konkrétne pri tvorbe analýzy silných a slabých stránok mesta (SWOT) a taktiež pri vyhotovovaní strategickej a implementačnej časti PHSR
  • zhotoviteľom analytickej časti PHSR – sociálnoekonomickej analýzy bude MsÚ v Bytči, ktorý zosumarizuje základné fakty, údaje a informácie o doterajšom stave územia, vybavenosti a života v meste. Táto analýza bude tvoriť základný podkladový materiál pre manažéra projektu PHSR na správne vypracovanie analýzy SWOT, strategickej a implementačnej časti PHSR
  • konečný návrh PHSR Mesta Bytča na roky 2007-2013, po jeho vyhotovení a pripomienkovaní zo strany občanov Mesta Bytča bude predložený na MZ v Bytči ku jeho schváleniu

Celý proces tvorby PHSR Mesta Bytče prebieha v mesiacoch apríl, máj, jún 2007, pričom jednotlivé kroky budú priebežne zverejňované na webovej stránke Mesta Bytče – www.bytca.sk a vo vývesnej informačnej tabuli pred MsÚ v Bytči. Bližšie informácie môžu občania, resp. záujemcovia o účasť pri tvorbe PHSR získať taktiež na MsÚ v Bytči u prednostu úradu - Ing. Ľubor Guniš, č. tel. 041/507 39 25, u vedúceho odd. Správy majetku a regionálneho rozvoja – Ing. Anton Kotešovský, č. tel. 041/507 39 11, resp. u jednotlivých členov „fondovej komisie“ pri MZ v Bytči (manažér projektu), pričom svoje dotazy, podnety a námety môžu zasielať i na emailovú stránku MsÚ v Bytči – msu@bytca.sk. Najbližšie zasadnutie fondovej komisie sa uskutoční začiatkom mája 2007, kde bude prebiehať prezentácia analytickej časti PHSR (pracovná verzia), územného plánu Mesta Bytča ako i začatie prác pracovných skupín.

V Bytči, dňa: 23.4.2007

Súbor Veľkosť
PHSR schválený MZ (pdf) 6,8 MB
Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Bytča (pdf) 150 kB

Ing. Anton Kotešovský
vedúci odd. Správy majetku a reg.
rozvoja na MsÚ v Bytči