Grantový systém mesta Bytča – podpora skvalitnenia životného a sociálneho prostredia v meste

Všeobecné informácie

Cieľ projektu: Cieľom projektu je podporiť aktivity na území mesta smerujúce ku skvalitneniu života jeho občanov.

Grantový systém mesta Bytča sa riadi podľa VZN Mesta Bytča č. 1/2006 o poskytovaní dotácií.

Dlhodobé ciele projektu:

 1. zlepšovať kvalitu života v Bytči,
 2. skvalitňovanie životného prostredia občanov Bytče,
 3. podporovať kultúrny a športový život Bytčanov, vzdelávanie a aktivity v sociálnej oblasti v meste Bytča,
 4. podporovať zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže,
 5. zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí, najmä detí a mládeže, do pravidelných športových aktivít – šport pre všetkých,
 6. zapojiť občanov Bytče do správy vecí verejných, zveľaďovania mesta, životného a spoločenského prostredia,
 7. zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií na oblasti kultúry, vzdelávania, športu a filantorpie prostredníctvom odborných komisií a poskytovanie informácií o tomto procese médiám.

Propozície grantového systému mesta Bytča
Granty na podporu projektov sa vypisujú v 4 oblastiach

 • - kultúra
 • - vzdelávanie
 • - sociálna a zdravotná oblasť
 • - šport
 1. Žiadateľ o grant môže byť fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba, mimovládna organizácia, cirkevná inštitúcia, prípadne iná osoba s právnou subjektivitou, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Bytča alebo ktoré pôsobia na jeho území a ktoré ku žiadosti o grant priložia kópiu o pridelení IČO,
 2. Aktivity predkladaných projektov sa musia uskutočniť na území mesta Bytča, alebo musia súvisieť s podporou občanov mesta Bytča,
 3. Maximálny príspevok mesta na 1 projekt je 830 Eur.
 4. Mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 75 % finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt, v ktorých nesmú byť pri vyúčtovaní zarátané náklady na občerstvenie,
 5. Žiadateľ vyplní v elektronickej podobe, alebo na písacom stroji žiadosť o grant – grantový formulár (dostupný na internete – www.bytca.sk, alebo na mestskom úrade v Bytči, na sekretariáte primátora) a odošle ho na adresu Mestský úrad, sekretariát primátora, Námestie SR 1, 014 01 Bytča, alebo zanesie osobne najneskôr v deň uzávierky (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 6. O projekte bude rozhodovať komisia, ktorá bude zložená z poslancov MZ a odborníkov z jednotlivých oblastí (3 poslanci + 2 neposlanci),
 7. Členovia komisie majú právo dať projekty posúdiť aj ďalším odborníkom, ich názor však bude len poradný, o víťazných projektoch rozhodne komisia,
 8. Komisia si vyhradzuje právo nevybrať ani jeden projekt, ak nebude spĺňať kritériá.

Hodnotenie a výber víťazných projektov
Pri hodnotení bude komisia využívať bodovacie tabuľky. Hodnotiť sa budú kritériá:

 1. Prínos pre obyvateľov Bytče
 2. Zapojenie detí, mládeže a starých ľudí do projektu
 3. Účasť dobrovoľníkov na projekte
 4. Dlhodobá udržateľnosť projektu
 5. Vlastné zdroje na projekt
 6. Kvalita projektu z hľadiska obsahu a úplnosti vyplnenia grantového formulára

Bodovanie: 0 – 10 bodov za každé kritérium. Maximálny počet bodov za projekt od jedného
člena komisie = 60 bodov.

Čerpanie príspevku
Po schválení príspevku podpíše primátor mesta do 14 dní s predkladateľom projektu dohodu o poskytnutí príspevku. V dohode budú uvedené i lehoty čerpania príspevku, a to tak, že
predkladateľ obdrží príspevok v lehote do 7 dní po predložení správy o akcii a záverečného finančného vyúčtovania – prevodom na účet, resp. v pokladni mesta. Predkladateľ môže dostať preddavok na projekt len na základe odporučenia komisie.

Výstup projektu

 1. Po skončení realizácie projektu musí realizátor predložiť vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu.
 2. Správu a záverečné vyúčtovanie je žiadateľ povinný predložiť do 14 dní po ukončení akcie. V prípade, že žiadateľ mešká s predložením správy a vyúčtovania, je mesto oprávnené od dohody odstúpiť a žiadať vrátenie už poskytnutého preddavku.

Dôležité termíny:

 • 14.1.2011 - uzávierka prijímania žiadostí – I. kolo r. 2011
 • 6.4.2011 - uzávierka prijímania žiadostí – II. kolo r. 2011
 • 22.6.2011 - uzávierka prijímania žiadostí – III. kolo r. 2011

 

Informácie na stiahnutie
Správa z komisie - I. kolo pdf
Správa z komisie - II. kolo pdf
Správa z komisie - III. kolo pdf
Správa z komisie - IV. kolo pdf
Správa z komisie - V. kolo pdf
Správa z komisie - VI. kolo pdf
Správa z komisie - I. kolo r. 2009 pdf
Správa z komisie - II. kolo r. 2009 pdf
Správa z komisie - III. kolo r. 2009 pdf
Správa z komisie - IV. kolo r. 2009 pdf
Správa z komisie - I. kolo r. 2010 pdf
Správa z komisie - II. kolo r. 2010 pdf
Žiadosť rtf
Logo grantov png