Štatút združených klubov na území mesta Bytča

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení ďalších predpisov, z ktorého okrem iného vyplýva právo občanov mesta na používanie majetku mesta slúžiacemu pre verejné účely a úloha mesta pri utváraní podmienok pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport - poskytuje Mesto Bytča priestory v klasicistickej budove v areáli Bytčianskeho zámku pri dodržaní nasledovných podmienok.

Klubové priestory
Klubové priestory využíva pre svoju činnosť referát kultúry MsÚ a kluby, organizácie a združenia, ktorým činnosť po predložení stanov klubu, organizácie alebo združenia schvaľuje Mestská rada. Kluby využívajú klubové priestory vo vymedzenom čase a priestoroch na vlastnú činnosť v zmysle ich stanov.
Klubové priestory nie sú vyhradené pre činnosť politických strán a hnutí.
Kluby pri svojej činnosti využívajú inventár klubových priestorov po dohode s pracovníkmi MsÚ, pričom sú všetci členovia klubu povinní tento inventár chrániť pred poškodením, zničením a stratou.
Kluby v plnom rozsahu zodpovedajú za škody spôsobené na majetku mesta ich členmi a sú povinnévzniknuté škody uhradiť. Pri využívaní klubových priestorov je každý povinný dodržiavať požiarno-bezpečnostné predpisy.
Zameranie činnosti klubov
Činnosť klubov má byť orientovaná na uspokojovanie a rozvíjanie kultúrnych záujmov všetkých kategórií obyvateľstva v meste Bytča a musí byť v súlade zo základnými všeľudskými hodnotami a princípmi v oblasti:
- záujmovo-umeleckej
- záujmovo-vzdelávacej
- kultúrno-výchovnej
- zábavno-rekreačnej
Nie sú dovolené kluby :
a) ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony
b) ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi
Prenájom priestorov
Klubové priestory pre vlastnú klubovú činnosť sa poskytujú zdarma.
Podmienky prenájmu areálu Svadobný palác na organizovanie spoločenských podujatí(ples, zábava, stužková slávnosť a pod.)
1. Organizátor je povinný zložiť zálohu vo výške 10 000.- Sk v hotovosti do pokladne MsÚ ako kauciu na nepredvídané poškodenie priestorov budovy týždeň pred konaním spoločenskej akcie.
2. Počas konania spoločenského podujatia je organizátor zodpovedný za stolovanie (konzumáciu jedál a nápojov) výhradne na prízemí Svadobného paláca.
3. Poriadané akcie budú zabezpečené formou predpredaja vstupeniek. Predpredaj vstupeniek opečiatkovaných MsÚ bude ukončený deň pred konaním spoločenskej akcie do 15,00 hod. Nepredané vstupenky budú odovzdané na MsÚ.
4. Prenajímateľ je povinný uhradiť spotrebovanú vodu, elektrickú energiu, teplo, náklady na zariadenie priestorov podľa požiadavky, náklady na upratanie priestorov a odvoz odpadov.
5. Prenajímateľ je povinný dodržiavať bezpečnostné a požiarne predpisy pre zariadenia zabezpečujúce kultúrne a spoločenské akcie.
Poskytovanie finančných prostriedkov
O poskytnutí finančných prostriedkov rozhoduje Mestské zastupiteľstvo na návrh Mestskej rady. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté:
- účelovo
- jednorázovo
- opakovane v určených obdobiach
Opakovanosť nie je viazaná na už poskytnutý finančný objem, ale na mieru potrebnosti príspevku.
V prípade poskytnutia účelových finančných prostriedkov mesto zabezpečí kontrolu a dodržiavanie podmienok vo vzťahu k prijímateľovi finančných prostriedkov.
Základnýmikritériami pre poskytnutie finančných prostriedkov sú:
a) miera /naliehavosť/ potreby
b) vplyv na rozvoj obce
c) plnenie záväzkov voči obci
d) ochotu spolupracovať s obcou
Podmienky vyplácania finančných prostriedkov
Finančné prostriedky možno poskytovať len na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
a) kto žiada o finančné prostriedky
b) zdôvodnenie naliehavosti poskytnutia finančných prostriedkov a ostatných kritérií uvedených vyššie
c) aké ďalšie možnosti - súbežne využil žiadateľ
d) požadovanú sumu finančných prostriedkov
Po preskúmaní písomnej žiadosti a podmienok v súlade s týmito zásadami primátor:
- vyzve žiadateľa, aby sa prišiel dohodnúť na forme odovzdania finančných prostriedkov (spravidla prevodom na účet žiadateľa),
- oznámi žiadateľovi, že jeho žiadosť a dôvody v nej uvedené neboli akceptované a finančné prostriedky obec neprideľuje
Pokiaľ sa klubu poskytujú priestory na organizovanie podujatí pre verejnosť, ktoré sú spojené s predajom vstupeniek, klub je povinný uhradiť režijné náklady súvisiace s používaním priestorov.
Pokiaľ kluby majú príjem zo svojej činnosti, sú povinné tento použiť buď na doplnenie vlastného inventára alebo na poriadanie ďalších podujatí súvisiacich s náplňou ich činnosti
Príjmy nesmú byť použité na odmeny pre členov klubu.
Kluby sú povinné viesť evidenciu príjmov a výdavkov prostredníctvom pokladničnej knihy pri dodržiavaní základných zásad vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve.
Tento štatút bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 8.3.1996 a dodatok dňa 10.5.1996.