1/1992 o zriadení mestskej polície (.pdf)
2/1992 o udržiavaní čistoty, ochrane zelene a udržiavaní verejných priestranstiev na území mesta (.pdf)
3/1993 o prevádzke domov smútku a cintorínov (.pdf)
3/1994 o mestských symboloch a ich používaní (.pdf)
8/1996 o predaji bytov a nebytových priestorov (.pdf)
4/1998 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách (.pdf)
8/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a o Trhovom poriadku (.pdf)
1/2001 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (.pdf)
9/2001 o triedenom zbere komunálnych odpadov (.pdf)
3/2003 k územno-plánovacej dokumentácii "Aktualizácia časti ÚPN SÚ Bytča" (.pdf)
1/2004 o vývoze a nakladaní s odpadom, komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom (.pdf)
4/2004 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Bytča (.pdf)
4/2005 o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzok služieb na území mesta Bytče (.pdf)
1/2006 o poskytovaní dotácií (.pdf)
1/2007 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Bytča (.pdf)
2/2007 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa (.pdf)
6/2007 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Bytča (.pdf)
2/2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach (.pdf)
3/2008 o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy (.pdf)
4/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území Mesta Bytča (.pdf)

+tlačivá: Priznanie FO, Priznanie PO, Stavby viacúčelové, Byty, Poučenie
5/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)
6/2008 o ostatných miestnych daniach (.pdf)
7/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (.pdf)
8/2008 o niektorých podmienkach držania psov (.pdf)
1/2009 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby (.pdf)
2/2009 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach (.pdf)
4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení (.pdf)
+ priloha č.1 a č.2
5/2009 o spôsobe náhradného zásobovania vodou v období krízovej situácie (.pdf)
2/2010 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Bytča (.pdf)
3/2010 k územno-plánovacej dokumentácii "Aktualizácia časti ÚPN SÚ Bytča" (.pdf)
+ stanovisko
4/2010 k územno-plánovacej dokumentácii "Aktualizácia časti ÚPN SÚ Bytča" (.pdf)
+ stanovisko
5/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča (.pdf)
6/2010 o obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku mesta (.pdf)