Úplné znenie Štatútu mesta Bytča v znení jeho doplnkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Štatút Mesta Bytča

PRVÁ HLAVA
Postavenie mesta

§ 1
Úvodné ustanovenia

Štatút Mesta Bytča upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie, právomoc a pôsobnosť Mesta Bytče (ďalej len mesta), postavenie a pôsobnosť Mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, práva a povinnosti obyvateľov mesta, povinnosti a oprávnenia poslancov, majetkové postavenie a základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom mesta, používanie symbolov mesta, udeľovanie mestských vyznamenaní, čestného občianstva a cien, ako aj širšie vzťahy mesta.

§ 2
Postavenie mesta

1. Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
2. Územie mesta tvorí súbor týchto katastrálnych území:
a) Veľká Bytča o výmere 15 526 866 m2
b) Malá Bytča o výmere 5 605 183 m2
c) Mikšová o výmere 4 587 549 m2
d) Pšurnovice o výmere 5 197 304 m2
e) Hliník nad Váhom o výmere 6 014 975 m2
f) Hrabové o výmere 6 258 609 m2
Rozloha územia je 43 190 486 m2, vymedzenie územia tvorí prílohu tohto štatútu.
3. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.
4. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.
5. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

§ 3
Obyvatelia mesta

1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
2. Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta.
Má právo najmä :
a) voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánu samosprávy mesta,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na zasadaniach Mestského zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,
e) používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci na verejné účely,
f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste
g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
3. Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta.
V súvislosti s tým je povinný:
a) ochraňovať majetok mesta a podieľať sa na nákladoch mesta,
b) podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste, vykonávať menšie mestské služby organizované mestom, ktoré sú určené na zlepšenie životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov mesta a sú vykonávané v záujme mesta,
c) napomáhať udržiavať poriadok v meste,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v meste.
4. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stavu alebo inú materiálnu pomoc.
5. Na samospráve mesta má právo podieľať sa aj ten kto:
a) má na území mesta nehnuteľný majetok, alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok ,
b) je v meste prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt,
c) má čestné občianstvo mesta.
Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum).

§ 4
Samospráva mesta

1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
2. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta :
a) orgánmi mesta,
b) hlasovaním obyvateľov mesta,
c) verejným zhromaždením mesta.
3. Mesto pri výkone samosprávnych funkcií najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným majetkom a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestských cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kult. pamiatok, pamiatkových území a pamätihodnosti mesta,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na telesnú kultúru a šport, osvetovú činnosť,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode ,času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri vytváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
n) zabezpečuje verejný poriadok v meste; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
q) vedie mestskú kroniku v slovenskom jazyku,
r) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu.
4. Mesto spolupracuje v rámci rozvoja mesta s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami pôsobiacimi v meste.

§ 5
Vzťah štátu a mesta

1. V záujme plnenia úloh mesto spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú mestu pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave pracovníkov mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva.
2. Mesto poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.
3. Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
4. Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákona a iných všeobecne záväzných predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a iných ústredných orgánov štátnej správy.

§ 6
Vzťah mesta k iným obciam a mestám

1. Mesto má právo združovať sa s inými obcami alebo mestami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. Mesto sa stáva členom združenia, ak o tom rozhodne Mestské zastupiteľstvo.
2. V konkrétnych prípadoch veci spoločného záujmu viacerých obcí a miest môžu byť upravené zmluvne.

§ 7
Všeobecne záväzné nariadenia mesta

1. Mesto môže vo veciach samosprávy vydávať nariadenia. Nariadenie nesmie byť v rozpore s ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
2. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s ústavou SR, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
3. Návrh nariadenia o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote.
4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať , a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
5. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.
6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia
8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní, účinnosť nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstránenie následkov živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
9. Vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti.
10. Nariadenia musia byť prístupné každému obyvateľovi mesta na Mestskom úrade.

DRUHÁ HLAVA
Majetok mesta

§ 8
Majetok mesta

1. Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta.
2. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.
3. Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis nestanoví inak.
4. Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta.
5. Majetok mesta, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
6. Majetok mesta a nakladanie s ním upravujú zásady hospodárenia s majetkom mesta a zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta.

TRETIA HLAVA
Financovanie mesta

§ 9
Financovanie

1. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štát. dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných predpisov sú:
a) príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania (nájmu),
b) výnosy z miestnych daní a poplatkov,
c) podiely na daniach v správe štátu,
d) výnosy z pokút uložených za priestupky,
e) iné príjmy.
2. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
3. Mesto môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi, prípadne s právnickými a fyzickými osobami.
4. Mestu môžu byť poskytnuté štátne dotácie.
5. Na plnenie svojich úloh mesto môže zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy.

§ 10
Rozpočet mesta

1. Finančné hospodárenie mesta sa riadi rozpočtom, ktorý zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka. Mesto si samé rozpočet zostavuje a schvaľuje.
2. Pred schválením rozpočtu v Mestskom zastupiteľstve je zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli mesta, aby sa k nemu obyvatelia mesta mohli vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte mesta, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
3. Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám, ako aj občanom žijúcich na tomto území. Zahŕňa tiež finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja.
4. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.
5. Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitných zákonov. Ročnú účtovnú uzávierku mesta overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti, ustanovené osobitným zákonom.

ŠTVRTÁ HLAVA
Orgány mesta

§ 11
Základné ustanovenia

1. Orgánmi mesta sú:
a) Mestské zastupiteľstvo,
b) primátor mesta.
2. Orgánmi Mestského zastupiteľstva sú:
a) Mestská rada,
b) komisie,
c) Mestská polícia,
d) Mestský hasičský zbor.
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta.
3. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§ 12
Mestské zastupiteľstvo

1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie Mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva.
2. Mestské zastupiteľstvo má 17 poslancov.
3. Funkcia poslanca Mestského zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
a) primátora
b) zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie, alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bol zvolený
d) podľa osobitného zákona (napr. zák. č.154/2001 Zb. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry).

§ 13
Úlohy Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia mesta, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa toho majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku; mestské zastupiteľstvo v Bytči poveruje primátora mesta vykonávať zmeny bežného a kapitálového rozpočtu mesta Bytča do výšky 10 000,- Eur v priebehu celého rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť celkový objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov a o každej takejto zmene rozpočtu musia byť poslanci mestského zastupiteľstva informovaní na najbližšom zasadnutí,
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora. Zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
i) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
j) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné práv. osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
l) schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
m) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
n) udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
o) rozhodovať o zriadení výborov mestských častí a vymedzení ich oprávnení,
p) ustanoviť mestskú zástavu (vlajku), mestský erb, mestskú pečať,
q) rozhodovať o ďalších dôležitých otázkach samosprávnej pôsobnosti v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, týmto štatútom a prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta,
r) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa osobitného zákona.

§ 14
Rokovanie mestského zastupiteľstva

1. Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Mestské zastupiteľstvo zasadá v meste, v ktorom bolo zvolené.
2. Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa ods. 1 prvej vety, zvolá ho zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal mestské zastupiteľstvo.
3. Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa ods. 1 druhej vety, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa ods. 1 tretej vety, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho zástupca primátora, ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
4. Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v meste aspoň tri dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.
5. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak primátor odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
6. Ak na zasadnutí mestského zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokovaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
7. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia mestského zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak mestské zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, primátor zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
8. Ak mestské zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.
9. Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania mestského zastupiteľstva:
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov mesta, členov orgánov mesta, zamestnancov mesta alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre mesto,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve mesta, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve mesta, nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta alebo prenechanie majetku mesta do užívania iným osobám.
10. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi mesta.
11. Nariadenie a uznesenie mestského zastupiteľstva podpisuje primátor najneskôr do 10 dní od ich schválenia mestským zastupiteľstvom.
12. Podrobné pravidlá o rokovaní mestského zastupiteľstva upraví rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

§ 15
Poslanci Mestského zastupiteľstva

1. Poslanec Mestského zastupiteľstva (ďalej len ,,poslanec) je povinný najmä:
a) zložiť sľub na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) zúčastňovať sa zasadnutí Mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
d) obhajovať záujmy mesta a jeho obyvateľov,
e) na požiadanie informovať svojich voličov o svojej činnosti a činnosti Mestského zastupiteľstva,
2. Poslanci Mestského zastupiteľstva skladajú sľub tohto znenia:
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
3. Mandát poslanca zaniká:
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta,
g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach mestského zastupiteľstva,
h) v prípadoch podľa § 12 ods. 3,
i) zrušením mesta,
j) smrťou.
Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
4. Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať Mestskému zastupiteľstvu i ostatným orgánom mesta návrhy,
b) interpelovať primátora a členov Mestskej rady, hlavného kontrolóra, náčelníka Mestskej polície, požadovať vysvetlenia od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených mestom vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste.
d) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
e) požadovať vysvetlenia štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
5. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon môže mesto poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli podľa osobitných predpisov, platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
6. Poslanec nesmie byť pre výkon funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami.

§ 16
Primátor mesta

1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná funkcia. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Primátor skladá sľub, ktorý znie:
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
2. Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca Mestského zastupiteľstva,
b) zamestnanca Mesta Bytča,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona.
3. Primátor mesta:
a) zvoláva a vedie zasadania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta, prípadne iným predpisom vyhradené Mestskému zastupiteľstvu,
e) Primátor môže rozhodnutím o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
f) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu.
4. Primátor mesta:
a) uschováva mestskú pečať a mestskú zástavu (vlajku),
b) používa mestské insígnie.
5. Primátor je štatutárnym orgánom v právnych vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
6. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné, tak že ho nepodpíše v lehote podľa § 14 ods.11.Primátor prerokuje uznesenie Mestského zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v Mestskej rade. Uznesením Mestskej rady nie je viazaný.
7. Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení mestského referenda o odvolaní primátora.
8. Ak bol výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva primátorom podľa ods. 6. pozastavený môže ho Mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak Mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.
9. Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638,- Eur, ak :
a) porušila nariadenie mesta,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) neplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc počas odstraňovania následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti. Pokuta je príjmom mesta,
10. Pokutu podľa ods. 8 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 9 písm. c). Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

§ 16a

1. Mandát primátora zaniká:
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin ,ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledkov hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia Bytče,
h) v prípadoch podľa § 16 ods. 2, ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením mesta.
2. Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením Mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vrátiť späť.
3. Mestské zastupiteľstvo
a) vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak
1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov,
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje ústavu SR, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na funkciu trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
4. O návrhu podľa ods. 3 písm. a) druhého bodu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

§ 17
Zástupovanie primátora

1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Primátor môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora.
2. Zástupca primátora je členom mestskej rady.
3. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
4. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
5. Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa ods. 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

§ 18
Mestská rada

1. Mestská rada je zložená z 5 poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorých volí Mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže Mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
2. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva, zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.
3. Mestská rada sa schádza podľa plánu práce, prípadne podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta resp. jeho zástupca.
4. Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia Mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

§ 19
Komisie

1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie, ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené z poslancov Mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených Mestským zastupiteľstvom, pričom počet členov komisie z radov ďalších osôb zásadne nie je vyšší ako členov komisie z radov poslancov. Na čele komisie je predseda z radov poslancov zvolený Mestským zastupiteľstvom; členom komisie je sekretár (tajomník) zvolený z radov zamestnancov MsÚ.
3. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje stále komisie:
a) finančnú,
b) správy majetku a podnikateľskej činnosti,
c) výstavby, územného plánovania a životného prostredia,
d) sociálnu a bytovú, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu,
e) ostatné komisie zriadené mestským zastupiteľstvom.
4. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Mestské zastupiteľstvo.

§ 20
Zrušené

§ 21
Mestský úrad

1. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci Mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj ďalších zriadených orgánov Mestského zastupiteľstva.
2. Organizáciu Mestského úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje Mestské zastupiteľstvo.
3. Mestský úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov Mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomností na rokovanie Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
d) vykonáva nariadenie mesta, uznesenia Mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora.
Bližšie organizáciu Mestského úradu upravuje Organizačný poriadok Mestského úradu.

§ 22
Prednosta Mestského úradu

Prednosta Mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.
a) vedie a organizuje prácu Mestského úradu,
b) zodpovedá za svoju činnosť primátorovi,
c) podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady,
d) zúčastňuje sa na zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady s hlasom poradným.

§ 23
Hlavný kontrolór

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon č. 552 /2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme). Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti (zákon č. 502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite).
2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca mestského zastupiteľstva,
b) primátora,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto,
d) iného zamestnanca mesta,
e) podľa osobitného zákona (§ 49 a 50 Zákonníka práce).

§ 23a
Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
2. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási mestské zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pre dňom konania voľby na mestskom úrade. Súčasťou prihlášky je aj odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a doklad o vzdelaní.
3. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví mesto uznesením.
4. Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
5. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
6. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s mestom. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí mestské zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.
7. Primátor je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
8. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na práve úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
g)dňom ,keď začal vykonávať funkciu podľa §23 ods.2.
9. Mestské zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca (zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme),
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený mestským zastupiteľstvom,
c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 23 ods.1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
10. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

§ 23b
Plat hlavného kontrolóra

1. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta, ktorý je 1,96.
2. Plat hlavného kontrolóra mesta je zaokrúhľovaný na celé stovky korún smerom hore.
3. Mestské zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

§ 23c
Rozsah kontrolnej činnosti

1. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov (zákon č.287/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov), kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii mesta, kontrola vybavovania sťažnosti (zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach) a petícií (zákon č.85/1990 Zb o petičnom práve v znení neskorších predpisov), kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (napríklad §32a zákona č. 303/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov).
2. Kontrolnej činnosti podľa tohto Štatútu Mesta Bytča podlieha
a) mestský úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
3. Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje primátor v správnom konaní podľa § 35.

§ 23d
Pravidlá kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon (zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite). Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť mesto uznesením.

§ 23e
Úlohy hlavného kontrolóra

1. Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 23c,
b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnení spôsobom v meste obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí ,
e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku ,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon (§11 odsek 3 zákona č. 152/1998 Z.z.),
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo.
2. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov , ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 23c.
4. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.

§ 24
Mestská polícia

1. Mestské zastupiteľstvo zriadilo ako svoj poriadkový orgán Mestskú políciu. Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť Mestskej polície určuje Mestské zastupiteľstvo.
2. Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Náčelník Mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
3. Mestská polícia najmä:
a) zabezpečuje záležitosti mesta v oblasti verejného poriadku,
b) dbá o poriadok a čistotu v meste a ochranu životného prostredia mesta,
c) vykonáva nariadenia, uznesenia Mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
d) plní ďalšie úlohy podľa tohto štatútu, všeobecne záväzných nariadení mesta a pokynov primátora
e) predkladá správu o svojej činnosti Mestskému zastupiteľstvu najmenej jedenkrát ročne.
4. Oprávnenia a povinnosti Mestskej polície určujú osobitné predpisy.
5. Organizáciu, riadenie, početné stavy a úlohy Mestskej polície, povinnosti náčelníka polície, vzťahy polície k orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje Organizačný poriadok Mestskej polície schválený Mestským zastupiteľstvom.

§ 25
Mestský hasičský zbor

1. V meste pôsobí dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len hasičský zbor)
2. Hasičský zbor plní úlohy na úseku zdolávania požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných živelných udalostiach.
3. Na čele hasičského zboru je veliteľ, menovaný do funkcie Mestským zastupiteľstvom na návrh primátora.
4. Veliteľ zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta a Mestskému zastupiteľstvu. Predkladá správu o činnosti Mestskému zastupiteľstvu najmenej jedenkrát ročne.
5. Organizáciu a úlohy hasičského zboru upravuje osobitný predpis.

§ 26
Hlasovanie obyvateľov mesta (miestne referendum)

1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta, ak ide o návrh:
a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta ako aj zmenu názvu mesta,
b) o odvolanie primátora,
c) petície skupiny obyvateľov v počte aspoň 30% oprávnených voličov.
2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta o rozdelení mesta podľa ods.1.písm.a), ak sú splnené podmienky rozdelenia v zmysle osobitného zákona.
3. Petíciu podľa ods.1 písm. c), overujú aspoň traja poslanci určení Mestským zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru a primátor. Primátor neoveruje petíciu podanú podľa § 16a ods. 3 písm. a) prvého bodu. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom, a ak ide o rozdelenie mesta, o náležitosti podľa ods. 2, Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu. To platí aj v prípade petície podľa § 16a ods. 3 písm. a) prvého bodu.
4. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.
5. Hlasovanie obyvateľov mesta je platné, ak sa ho zúčastní aspoň polovica obyvateľov mesta oprávnených voliť podľa osobitných predpisov. Rozhodnutie obyvateľov mesta je prijaté vtedy, ak dostalo nadpolovičnú väčšinu platných hlasov účastníkov hlasovania. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov mesta do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

PIATA HLAVA
Symboly mesta, čestné občianstvo, vyznamenania a ceny

§ 27
Symboly mesta

Symbolmi mesta sú :
a) erb mesta
b) farba mesta
c) vlajka mesta
d) pečať mesta

§ 28
Erb mesta

Mestský erb tvorí na zelenom štíte strieborný zámok na modrej rieke, na priečelí zámku je zelený terč, v ktorom je strieborná hlava sv. Jozefa so zlatou gloriolou okolo hlavy a so zlatou hornou polovicou píly, po stranách tváre sú zlaté písmená S J, v horných rohoch štítu je zlatý polmesiac a hviezda.

§ 29
Farby mesta

Farbami mesta sú biela, zelená a žltá. Pri záväznom používaní mestských farieb sa používajú heraldické odtiene.

§ 30
Vlajka mesta

Mestská vlajka sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, zeleného a žltého, rovnakej šírky, usporiadaných za sebou. Je ukončená lastovičím chvostom, siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. Pomer strán mestskej vlajky je 2:3.

§ 31
Pečať mesta

Mestská pečať je okrúhla, tvorí ju mestský erb, vypĺňajúci kruh, cez ktorý v hornej časti prečnieva. Okolo erbu je do kruhu umiestnení nápis (kruhopis) MESTO BYTČA.
Začiatok a koniec kruhopisu je označený hviezdičkou. Priemer mestskej pečate je 45 mm.

§ 32

Vyobrazovanie používanie a ochranu mestských symbolov upravuje všeobecné záväzné nariadenie.

§ 33
Čestné občianstvo mesta

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o mesto a jeho obyvateľov alebo o priateľstvo medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže Mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo Mesta Bytča.
2. Čestné občianstvo sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.
3. O udelení Čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor, a ktorá sa pečatí pečaťou mesta. Ak je poctený cudzí štátny príslušník, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, resp. v niektorom svetovom jazyku.
4. Odovzdávanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným spôsobom.
5. Mestské zastupiteľstvo môže udelené Čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov čestný občan tejto pocty nie je hodný.

§ 34
Mestské vyznamenania a ceny

1. Mestské zastupiteľstvo môže významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho obyvateľov oceniť udelením mestského vyznamenania alebo ceny, alebo obidvoch ocenení súčasne.
2. Udeľovanie mestských vyznamenaní a cien upraví osobitný predpis Mestského zastupiteľstva.

ŠIESTA HLAVA
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 35

1. Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb rozhoduje pri prenesenom výkone štátnej správy mesto, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
2. Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy mesto, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, o opravnom prostriedku proti rozhodnutia mesta rozhoduje súd, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
3. Ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánov územnej samosprávy za neplatné, alebo zruší ich výsledok, úkony orgánu územnej samosprávy, ktorého sa rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky týka, a ktoré vydal do rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, sa považujú za úkony vykonané oprávneným orgánom.
4. Druhostupňovým odvolacím orgánom vo veciach rozhodnutí riaditeľov škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov v rozsahu splnomocnení § 5 ods. 5, 6 a 14 zákona č. 596/2003 Z. z. je Mesto Bytča. Odvolacia lehota je 15 dní.

§ 36

1. Štatút Mesta Bytča je základnou právnou normou mesta.
2. Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia a rozhodnutia mestských orgánov a iné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto Štatútom mesta.
3. Štatút mesta a jeho zmeny schvaľuje Mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
4. Hlavný kontrolór , ktorý je zvolený podľa predpisov platných do 30.júna 2004 a nespĺňa podmienku podľa § 23 odsek 1 tretej vety, je povinný ju splniť do 1.marca 2005, inak sa má za to , že sa v tento deň svojej funkcie vzdal..
5. Ak bol zvolený hlavný kontrolór podľa predpisov platných a účinných do 30.júna 2004,vykoná sa nová voľba hlavného kontrolóra podľa tohto štatútu po uplynutí jeho funkčného obdobia.
6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta zvoleného do funkcie pred 31.12.2001 sa skončí zvolením hlavného kontrolóra mesta do funkcie po 01.01.2002, najneskôr však 31.03.2003. Pracovnoprávny vzťah hlavného kontrolóra mesta zvoleného pred 31.12.2001 k mestu sa nekončí.
7. Štatút Mesta Bytče bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 12.07.2002.
8. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu sa ruší Štatút Mesta Bytča schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 09.09.1994.
9. Doplnok Štatútu mesta Bytča, ktorý nadobudol účinnosť dňa 24.02.2005 sa označuje ako doplnok č. 1 Štatútu mesta Bytča.
10. Doplnok č. 1 Štatútu mesta Bytča nadobúda účinnosť 24.02.2005.
11. Doplnok č. 2 Štatútu mesta Bytča nadobúda účinnosť 12.03.2006.
12. Doplnok č. 3 Štatútu mesta Bytča nadobúda účinnosť 28.06.2007.
13. Doplnok č. 4 Štatútu mesta Bytča nadobúda účinnosť 21.11.2007.
13. Doplnok č. 5 Štatútu mesta Bytča nadobúda účinnosť 1.1.2008.
14. Doplnok č. 6 Štatútu Mesta Bytča nadobúda účinnosť dňa 15.2.2011.


Ing. Peter Korec
primátor mesta