Oddelenie VaŽP, stavebný úrad

Žiadosť o vyjadrenie
Návrh na vydanie rozhod. o umiestnení stavby
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav (udržiavcích prác)
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
Žiadosť o povolenie na nakladanie s vodami a uskutočnenie vodnej stavby
Žiadosť o vydanie rozkopového povolenia
Žiadosť o povolenie uzávierky (obchádzky) miestnej komunikácie
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Oznámenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Odd. správy majetku a regionálneho rozvoja

Žiadosť o určenie súpisného čísla stavby (stavby kolaudované po r. 1976)
Žiadosť o vydanie oznámenia o vydaní súp. č. stavby (stavby pred r. 1976)
Žiadosť o potvrdenie roku výstavby domu (stavby) pre súdneho znalca
Žiadosť o povolenie záberu verejného priestranstva
Oznámenie o otvorení prevádzky a času prevádzky

Evidencia obyvateľov a matrika

Pokyny pri prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt
Žiadosť o výpis z registra trestov
Poučenie pre snúbencov
Rady k uzavretiu manželstva
Poučenie o náležit. potrebných k uzavretiu manželstva s cudzincom v cudzine
Poučenie o náležit. potrebných k uzavretiu manželstva s cudzincom v SR
Čestné vyhlásenie
Splnomocnenie