Zoznam poplatkov za pracovné úkony
vykonávané MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, zmena a doplnok zákona NR SR č. 1/1998 Z. z. (od 1.1.1998), zákona NR SR č. 232/99 Z. z. (od 15.9.1999) a zákona NR SR č. 468/2000 v znení neskorších dodatkov
1. Evidencia obyvateľov
- potvrdenie o pobyte osoby
- overenie podpisu
- overenie podpisu pre obč., ktorí nemajú trvalé bydlisko v meste Bytča
- overenie listiny
- overenie listiny v českom jazyku
- žiadosť o výpis, odpis z registra trestov - overenie údajov
3,00 €
0,50 €
1,50 €
1,50 €
3,00 €
1,50 €
2. Matrika
- vydanie RL, SL, ÚL (za každú začatú stranu)
- vyhotovenie dokladov pre cudzie zastupiteľské orgány v SR
- vydanie výpisu z archívnych dokumentov
- nahliadnutie do matriky (za každý zväzok)
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným MÚ (delegácia)
- povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej osoby
- povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej miestnosti
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným MÚ občana SR a cudzinca (delegácia)
- uzatvorenie manželstva občana SR a cudzinca
- uzatvorenie manželstva medzi cudzincami
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území SR
1,50 €
9,50 €
3,00 €
1,50 €
16,50 €
16,50 €
66,00 €
33,00 €
66,00 €
165,50 €
199,00 €
3. Udelenie súhlasu s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
- fyzickým osobám
- právnickým osobám
9,50 €
165,50 €
4. Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženia jeho platnosti :
a) týždenný
b) mesačný
c) ročný
d) trojročný
1,50 €
3,00 €
6,50 €
16,50 €
5. Stavebná správa
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
a) pre fyzické osoby 6,50 €
b) pre právnické osoby 16,50 €
Žiadosť o stavebné povolenie:
a) stavby na bývanie:
- rodinný dom 33,00 €
- bytový dom 66,00 €
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, ...):
- zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 23,00 €
- zastavaná plocha presahuje 25 m2 39,50 €
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 23,00 €
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 16,50 €
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 23,00 €
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 16,50 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
- do 1,5 mil. Sk vrátane 33,00 €
- nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane 49,50 €
- nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane 66,00 €
- nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane 116,00 €
- nad 100 mil. Sk 199,00 €
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 16,50 €
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 33,00 €
Žiadosť o povolenie:
a) na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia 16,50 €
b) na odstránenie stavby 6,50 €
c) informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie 49,50 €
d) terénnych úprav 6,50 €
e) na odstránenie objektu dopravnej stavby 16,50 €
f) terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby 16,50 €
Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 99,50 €
Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia 16,50 €
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom:
- do 1,5 mil. Sk vrátane 16,50 €
- nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane 23,00 €
- nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane 33,00 €
- nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane 66,00 €
- nad 100 mil. Sk 99,50 €
Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby 16,50 €
Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby 33,00 €
6. Doprava
Povolenie na zvláštne užívanie dial'nic, ciest a miestnych komunikácií 99,50 €
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií 66,00 €
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 33,00 €
7. Životné prostredie
Žiadosť o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona:
- fyzická osoba 6,50 €
- právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí so žiadosťou 66,00 €
8. Povolenie na
a) umiestnenie zariadení alebo predmetov na miestnej komunikácii, najmä predajných, reklamných alebo zábavných 99,50 €
b) umiestňovanie, skladovanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na miestnej komunikácii, neslúžiacich na jej údržbu a opravy, ak sa nemajú bezprostredne odstrániť 99,50 €
c) usporadúvanie akcií, umiestňovanie vecí a zariadení (napr. hospodárskych, kultúrnych, zábavných, skladov, predajní, používanie reproduktorov, nevhodných svetelných zdrojov) v blízkosti cesty, ak by sa ich prevádzkou alebo umiestnením, prípadne prevádzkovým ruchom nimi vyvolaných mohla ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky 99,50 €
d) hnanie stáda dobytka po miestnej komunikácii 99,50 €
e) vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohla miestna komunikácia poškodiť 99,50 €
f) zriaďovanie, vykonávanie plánovanie opravy a údržby nadzemných vedení každého druhu 99,50 €
g) zriaďovanie, vykonávanie plánovanie opravy a údržby podzemných vedení každého druhu 99,50 €
V tomto bode sa postupuje podľa týchto zásad:
A. Povolenia vydané pre fyzickú osobu:
1. Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu 3 dní 9,50 €
2. Detto na dobu nad 3 dni do 10 dní 19,50 €
3. Za rozkopávku miestnej komunikácie I. až III. triedy na dobu do 3 dní bez potreby čiastočnej alebo úplnej uzávierky 19,50 €
4. Detto na dobu nad 3 dni do 10 dní 29,50 €
5. Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska, pomocného cestného pozemku alebo miestnej komunikácie I. až III. triedy bez potreby čiastočnej alebo úplnej uzávierky na dobu nad 10 dní 99,50 €
6. Pri potreby riešiť čiastočnú uzávierku sa k sadzbám uvedeným pod bodom 1 až 4 pripočítava a pre úplnú uzávierku sa sadzba zvyšuje o 9,50 €
7. Pretlak potrubia pod miestnu komunikáciu 19,50 €
B. Povolenie vydané pre právnickú osobu :
1. Za rozkopávku chodníka, parkoviska, obratiska a pomocného cestného pozemku na dobu 3 dní 16,50 €
2. Detto na dobu nad 3 dni do 10 dní 49,50 €
3. Za rozkopávku miestnej komunikácie I. až III. triedy na dobu do 3 dní bez potreby čiastočnej alebo úplnej uzávierky 59,50 €
4. Detto na dobu nad 3 dni do 10 dní 69,50 €
5. Pri požiadavke rozkopávky na dobu nad 10 dní sa k sadzbám uvedeným v bode 2 a 4 pripočítava za každý začatý deň 79,50 €
6. Pretlak potrubia popod miestnu komunikáciu 49,50 €
7. Pri požiadavke na čiastočnú uzávierku sa zvyšuje sadzba pre miestne komunikácie o 39,50 €
8. Pri požiadavke na úplnú uzávierku sa zvyšuje sadzba
- pre miestne komunikácie o 79,50 €
Celková suma správneho poplatku nesmie presiahnuť 497,50 €
MsÚ môže v odôvodnených prípadoch (dôchodcovia, držitelia preukazu ZTP, sociálne slabší občania - na základe posúdenia sociálnej komisie) znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže naopak poplatok zvýšiť až na päťnásobok čiastku 99,50 €
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácii 66,00 €
V odôvodnených prípadoch poplatok je možné zvýšiť až na päťnásobok sadzby v závislosti od rozsahu a doby uzavretia pozemnej komunikácie a od jej dopravného významu a fyzickým osobám môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.
9. Povolenie lotérie a iných podobných hier - 10 % z hernej istiny, najmenej 331,50 €
10. Povolenie prevádzkovania výherných prístrojov, za každý prístroj 1493,50 €
11. Zmena povolenia v bode 9 a 10 33,00 €
12. Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €
za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu samostatne hospodáriaceho roľníka sa vyberie poplatok v sume 0,50 €
Od poplatku sú oslobodené tieto právnické a fyzické osoby :
štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie.
Poplatky sa platia prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu.