Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa § 16 ods. 2 zákona č. 369/9O Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 26 ods. 5 Štatútu Mesta Bytče vydáva tento organizačný poriadok Mestského úradu v Bytči

§ 1
Úvodné ustanovenia
1. Organizačný poriadok Mestského úradu v Bytči je základnou organizačnou normou mestského úradu. Je záväzný pre všetkých zamestnancov.
2. Organizačný poriadok obsahuje postavenie a vnútornú organizáciu oddelení úradu a sekretariátu primátora, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov a zásady riadenia.
§ 2
Úvodné ustanovenia
1. Mestský úrad je výkonným orgánom Mestského zastupiteľstva a primátora.
2. Mestský úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh mestského zastupiteľstva, ním zriadených orgánov a primátora.
3. Mestský úrad vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a rozhodnutia primátora.
4. Usmerňuje po odbornej stránke mestské podniky, organizácie MsÚ a zariadenia.
5. Mestský úrad nie je právnickou osobou.
Postavenie orgánov mesta vo vzťahu k mestskému úradu
§ 3
Postavenie mestského zastupiteľstva
1. Mestské zastupiteľstvo vo vzťahu k mestskému úradu vykonáva a plní nasledovné úlohy:
- schvaľuje Organizačný poriadok mestského úradu,
- určuje vnútornú organizáciu oddelení mestského úradu a sekretariátu primátora,
- vymenúva a odvoláva - na návrh primátora - prednostu mestského úradu,
- rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami,
- schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku mesta a finančných zdrojov mesta a kontroluje finančné hospodárenie s ním,
- schvaľuje Poriadok odmeňovania zamestnancov mestského úradu,
- schvaľuje Pracovný poriadok mestského úradu,
- schvaľuje Spisový a skartačný poriadok mestského úradu,
- schvaľuje rozpočet mesta - vrátane časti týkajúcej sa mestského úradu - jeho zmeny a kontroluje jeho čerpanie.
2. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že je to v dôležitom mestskom záujme.
§ 4
Postavenie primátora
1. Primátor je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mestského úradu, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom.
2. Primátor vo vzťahu k mestskému úradu plní:
- v pracovno-právnych a mzdových otázkach úlohu vedúceho organizácie,
- udeľuje plnú moc k zastupovaniu mesta v právnych záležitostiach,
- kontroluje plnenie úloh uložených MZ a primátorom.
Organizácia mestského úradu
§ 5
Úvodné ustanovenia
1. Mestský úrad je tvorený zamestnancami mesta.
2. Na čele mestského úradu je prednosta mestského úradu.
3. Mestský úrad sa člení na sekretariát primátora, oddelenia a referáty.
Oddelenia mestského úradu sú základnými organizačnými útvarmi na čele s vedúcim oddelenia. Mestský úrad tvoria tieto oddelenia:
a) organizačno-správne,
b) finančné,
c) regionálneho rozvoja,
d) výstavby a životného prostredia.
4. Obsahovú náplň referátov rieši vnútorná organizácia oddelení MsÚ a sekretariátu primátora.
§ 6
Sekretariát primátora
1. Sekretariát primátora je výkonným a organizačným útvarom primátora.
2. Jeho činnosť riadi primátor a pracovníci sekretariátu sú priamo podriadení primátorovi.
3. Sekretariát zabezpečuje úlohy riadenia a správy najmä v nasledovných oblastiach:
- zostavuje primátorovi návrh pracovného programu a pomáha mu pri jeho usporiadaní,
- vedie evidenciu dohodnutých konaní a predkladá primátorovi ku konaniu príslušné podklady a materiály,
- v spolupráci s prednostom úradu sústreďuje materiály na rokovanie MZ a MR a predkladá ich primátorovi,
- zabezpečuje rozoslanie materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady,
- vyhotovuje zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
- vedie evidenciu pošty,
- sleduje a kontroluje plnenie úloh uložených primátorom,
- pripravuje a zvoláva operatívne porady primátora a ďalšie porady u primátora, vyhotovuje z týchto porád zápisnice a zaisťuje ich rozoslanie,
- organizačne a materiálno-technicky zabezpečuje občianske obrady a iné občianske záležitosti,
- zabezpečuje evidenciu a registráciu objednávok a zmlúv,
- vykonáva činnosť podateľne v zmysle spisového a škartačného poriadku,
- obsluhuje zariadenie telefaxu.
§ 7
Prednosta mestského úradu
1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého menuje na dobu neurčitú a odvoláva na návrh primátora mestské zastupiteľstvo.
2. Funkciu prednostu mestského úradu môže vykonávať iba občan, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.
3. Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
4. Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:
- vedie a organizuje prácu mestského úradu,
- koordinuje a sleduje prácu oddelení mestského úradu,
- organizuje prípravu zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady a podkladov pre tieto zasadnutia,
- zabezpečuje výkon rozhodnutí primátora, MR a uznesení MZ,
- vedie evidenciu všeobecne záväzných nariadení mesta,
- zúčastňuje sa na zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
- zostavuje návrh rozpočtu mestského úradu a zabezpečuje jeho plnenie,
- kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov,
- zabezpečuje materiálno-technické vybavenie mestského úradu,
- stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta,
- je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú inými predpismi
- zverené primátorovi, prípadne iným pracovníkom mesta,
- podáva návrhy primátorovi na úpravu platov a odmien zamestnancom úradu,
- podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
- zabezpečuje archiváciu Zbierky zákonov a evidenciu všeobecne záväzných nariadení mesta a umožňuje občanom do nich nahliadnuť,
- rieši sťažnosti obyvateľov na činnosť oddelení mestského úradu,
- metodicky usmerňuje a dbá na správne používanie mestských symbolov.
5. Prednostu mestského úradu v čase jeho neprítomnosti z akéhokoľvek dôvodu zastupuje vedúci organizačno-správneho oddelenia.
§ 8
Vedúci oddelení mestského úradu
1. Vedúci oddelenia zabezpečuje a zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre oddelenie vyplývajú z obsahovej náplne činnosti jednotlivých oddelení a vytvára pre ich plnenie zodpovedajúce a primerané podmienky.
2. Vedúci oddelenia:
- dbá o účelnú organizáciu práce ním riadeného oddelenia a referátov, o plynulý chod ich práce a prepojenie s inými oddeleniami mestského úradu,
- zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov v činnosti ním riadeného oddelenia a ochranu majetku zvereného oddeleniu,
- vykonáva kontrolu plnenia úloh zamestnancov oddelenia,
- hodnotí výsledky činnosti zamestnancov pôsobiacich na oddelení,
- podáva návrh prednostovi úradu na úpravu základných platov a výšku odmeny zamestnancov oddelenia,
- prednostovi úradu predkladá podnety, návrhy a pripomienky na zlepšenie činnosti a na racionalizáciu činnosti a nákladov oddelenia,
- podáva návrhy prednostovi úradu na rozviazanie pracovného pomeru zamestnancov v prípade neplnenia si svojich povinností a v prípade porušenia pracovnej disciplíny v zmysle paragrafu 46 a 53 Zákonníka práce,
- zúčastňuje sa zasadaní mestského zastupiteľstva,
- plní ďalšie úlohy podľa pokynov prednostu a primátora.
3. Vedúci oddelení sú podriadení prednostovi mestského úradu.
§ 9
Oddelenie organizačno-správne
Obsahová náplň činnosti organizačno-správneho oddelenia:
- zabezpečuje prípravu zasadaní mestského zastupiteľstva po stránke organizačno-technickej,
- zabezpečuje reprografiu materiálov pre orgány mesta, mestský úrad a mestskú políciu,
- vedie evidenciu obyvateľov mesta a plní ďalšie úlohy na tomto úseku vyplývajúce z platných právnych predpisov,
- vyhotovuje zoznamy voličov podľa volebných okrskov a organizačne zabezpečuje voľby do Národnej rady SR, referendum, voľbu prezidenta republiky, voľby do orgánov samosprávy mesta a hlasovanie obyvateľov mesta /miestne referendum/,
- zabezpečuje organizačne proces premenovania častí mesta, verejných priestranstiev a ulíc a vedie ich zoznamy,
- v spolupráci s oddelením výstavby a životného prostredia zabezpečuje plnenie úloh mesta pri sčítaní ľudu, domov a bytov,
- zabezpečuje donášku, výpravňu, archiváciu a skartáciu písomností mesta,
- podáva informácie a ďalšie potrebné údaje o obyvateľoch mesta, prípadne o iných skutočnostiach v súlade s osobitnou právnou úpravou,
- vypracováva výkazy a hlásenia v zmysle platných právnych predpisov /štátna správa, štatistický úrad, vojenská správa a pod./,
- overuje údaje na tlačive výpis z registra trestov,
- zabezpečuje nákup kancelárskeho materiálu pre činnosť mestského úradu a orgánov samosprávy mesta,
- plní ďalej úlohy na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce z platnej právnej úpravy, úlohy súvisiace s ochranou a bezpečnosťou zdravia a života pri práci a úlohy súvisiace s civilnou ochranou obyvateľstva ,
- zabezpečuje celkovú prevádzku, údržbu mestského úradu, vykurovanie a upratovačské služby,
- zabezpečuje spoločné stravovanie ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov,
- organizuje kultúrno-spoločenský život starých občanov a ťažko postihnutých občanov,
- pomáha občanom pri spisovaní žiadostí o úpravu dôchodkov,
- posudzuje podmienky pre poskytovanie opatrovateľskej služby rodinám s deťmi a o úhradu za ňu,
- vyhľadáva a okresnému úradu odporúča občanov vhodných za osvojiteľov, opatrovníkov a pestúnov,
- oznamuje okresnému úradu, ktorým rodinám, nezaopatreným ženám a tehotným ženám treba poskytnúť sociálnu starostlivosť a spolupôsobí pri jej poskytovaní,
- pripravuje oznámenia súdu, príp. inému štátnemu orgánu o skutočnostiach potrebných na rozhodovanie o výchove a výžive detí,
- zabezpečuje plnenie ďalších úloh vyplývajúcich mestu z osobitných predpisov,
- zabezpečuje poskytovanie jednorázových dávok sociálnej pomoci a uzatvorenie zmlúv o poskytnutí sociálnej pôžičky,
- organizuje a usporadúva kultúrne a spoločenské podujatia v meste,
- organizuje klubovú činnosť,
- vykonáva správu poplatku zo vstupného,
- prijíma písomné oznámenia o zámere usporiadať v meste verejné kultúrne podujatia a zhromaždenia občanov,
- registruje vstupenky na kultúrne podujatia,
- spolupôsobí pri ochrane kultúrnych pamiatok v meste v rozsahu osobitných predpisov,
- riadi činnosť kultúrnych zariadení a Mestskej knižnice,
- utvára podmienky pre športovú činnosť občanov,
- organizuje vzdelávacie kurzy a usmerňuje a finančne zabezpečuje ich činnosť,
- zabezpečuje práce spojené s prevádzkou, údržbou ústrední mestského rozhlasu a telefónnej ústredne,
- zabezpečuje spoluprácu mesta v rámci družobných stykov s domácimi a zahraničnými mestami,
- zabezpečuje vedenie kroniky mesta,
- dohliada na správne vybavovanie písomností týkajúcich sa prevádzky motorových vozidiel, a zabezpečuje ich údržbu,
- eviduje bytový fond, vybavovanie žiadostí o byty a ubytovanie v penzióne,
- sleduje technický stav bytového fondu, usmerňovanie jeho údržby a opráv,
- spolupracuje pri vypracovaní vecného a finančného plánu a kontrole jeho plnenia,
- pripravuje podklady k zmluvám o odpredaji bytov,
- zabezpečuje preberanie a odovzdávanie bytového fondu,
- zabezpečuje ekonomickú činnosť a hospodárenie v penzióne.
§ 10
Finančné oddelenie
Obsahová náplň činnosti finančného oddelenia:
- vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou právnou úpravou,
- vedenie účtov v peňažných ústavoch,
- zabezpečenie platobného a zúčtovacieho styku mesta a realizácie peňažných operácií,
- realizácia pokladničných operácií a hotovostných peňažných platieb,
- metodické usmerňovanie účtovníctva mestských rozpočtových a príspevkových organizácií,
- evidencia došlých faktúr, preskúmavanie ich úplnosti a správnosti a ich likvidácia,.
- fakturácia dodávok prác, služieb a tovarov poskytovaných mestom na základe podkladov odd. MsÚ,
- vyhotovovanie účtovných a štatistických výkazov za mesto,
- zabezpečenie inventarizácie majetku mesta /inventarizačné zoznamy/,
- vedenie evidencie majetku mesta - hnuteľného aj nehnuteľného,
- vedenie evidencie majetku mesta, ktorý bol zverený mestu,
- zabezpečenie správy inkasa za vodovody v správe mesta,
- spracovanie návrhu rozpočtu mesta podľa požiadaviek orgánov mesta a na základe podkladov jednotlivých oddelení,
- sledovanie plnenia rozpočtu mesta a ním riadených rozpočtových a príspevkových organizácií,
- vypracovanie ekonomických rozborov a správ o plnení rozpočtu,
- vypracovanie zmeny rozpočtu, podľa požiadaviek orgánov mesta,
- zabezpečovanie financovania úloh mesta,
- sledovanie a vymáhanie pohľadávok,
- navrhovanie a realizácia finančných a ekonomických operácií za účelom tvorby finančných zdrojov,
- poskytovanie príspevkov, dotácií a prechodných finančných výpomocí rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta, príp. právnickým a fyzickým osobám,
- zabezpečenie finančného vysporiadania príspevkov , dotácií a návratných finančných výpomocí po skončení rozpočtového roka,
- zabezpečenie vytvárania a spravovania mestských fondov,
- vypracovanie záverečného účtu mesta,
- spracovanie podkladov pre prijatie úverov a pôžičiek,
- vykonáva správu dane z nehnuteľností /výrub, vymáhanie, penalizácia, zvýšenie dane, pokuty, príprava podkladov pre určovanie výšky sadzieb pre príslušný rozpočtový rok/,
- pripravuje všetky procesné rozhodnutia v daňovom a poplatkovom konaní,
- spravuje agendu miestnych poplatkov za psov, reklamu, alkoholické nápoje a tabakové výrobky,
- vedie evidenciu pokút a priestupkov uložených Mestskou políciou a Okresným úradom,
- vedie mzdovú a pracovno-právnu agendu pracovníkov mesta,
- zabezpečuje odvodové povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov,
- vypracováva a eviduje dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti,
- vedie evidenciu a príslušnú agendu pracovníkov na verejnoprospešných prácach,
- likvidácia cestovných príkazov.
§ 11
Oddelenie regionálneho rozvoja
Obsahová náplň činnosti oddelenia regionálneho rozvoja:
- vytvára podmienky pre riadne zásobovanie mesta a vykonáva nad ním dozor /pripravuje podklady pre povoľovanie predajného a prevádzkového času, zabezpečuje správu trhoviska/,
- zabezpečuje usmerňovanie ekonomickej činnosti v meste, vydáva súhlas s umiestnením prevádzky, udeľuje predchádzajúce súhlasy k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb,
- pripravuje koncepciu rozvoja obchodu, služieb a cestovného ruchu v meste,
- usmerňuje a zabezpečuje vykonávanie verejnoprospešných služieb /trhoviská, WC a pod./,
- zabezpečuje podnikateľskú činnosť mesta v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
- pripravuje určovanie miesta výstav, trhov a pripravuje povolenia na ich konanie,
- pripravuje všeobecne záväzné nariadenia mesta týkajúce sa podnikania,
- eviduje podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta,
- vydáva povolenia na jednorázovú obchodnú činnosť a ambulantný predaj,
- vedie evidenciu súkromne hospodáriacich roľníkov a evidenciu pozemkových spoločenstiev,
- pripravuje rozhodnutia o povolení prevádzkovať výherné prístroje a podobné hry,
- vydáva potvrdenia v zmysle platných predpisov /pre osvedčenia pozemkov/,
- spravuje nehnuteľný ako aj hnuteľný majetok mesta a majetok zverený mestu, ktorý nie je zverený iným oddeleniam alebo organizáciám mesta /evidencia, ochrana, poistenie/,
- predkladá orgánom mesta návrhy na účelné, racionálne a efektívne využitie majetku zvereného mestu,
- zabezpečuje fyzické preberanie hnuteľného aj nehnuteľného majetku mesta a likvidáciu mestských organizácií a ich majetko-právne vysporiadanie,
- pripravuje a predkladá návrhy na naloženie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom, prípadne návrhy na jeho likvidáciu,
- organizačne zabezpečuje inventarizáciu majetku,
- zabezpečuje prípravu a realizáciu zmluvných prevodov hnuteľného aj nehnuteľného majetku mesta, nájomných zmlúv na nebytové priestory a iný majetok mesta, záložných zmlúv na nehnuteľnosti a pod.,
- eviduje pozemky a stavby v majetku mesta, ktoré môžu slúžiť na podnikateľské účely,
- spolupôsobí pri pozemkových úpravách v jednotlivých katastrálnych územiach mesta,
- predkladanie daňových priznaní z prevodu nehnuteľností a majetkových priznaní,
- spravuje mapové podklady jednotlivých katastrálnych území vyplývajúcich z osobitných predpisov a zabezpečuje poradenstvo pre občanov,
- sledovanie hospodárenia a nakladania s majetkom mesta ako aj s majetkom štátu, ktorý bol zverený mestu.
§12
Oddelenie výstavby a životného prostredia
Obsahová náplň činnosti oddelenia výstavby a životného prostredia:
- obstarávanie a prerokúvanie územno-plánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón,
- príprava schvaľovania územných plánov a územných projektov sídelných útvarov a zón, zmien alebo doplnkov záväznej časti územno-plánovacej dokumentácie , úpravy smernej časti územno-plánovacej dokumentácie,
- prijímanie ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a udržiavacích prác,
- vydávanie písomného oznámenia, že proti uskutočneniu ohlásenej drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác nie sú pripomienky, prípadne, že udržiavacie práce možno realizovať len na základe stavebného povolenia,
- príprava povolení na umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení a ich kolaudácie,
- sledovanie stavebnej činnosti v meste a zabezpečenie jej rozvoja v súlade so schváleným územným plánom,
- zabezpečovanie pôsobnosti mesta na úseku územného plánu a stavebného poriadku podľa príslušných ustanovení stavebného zákona /dohľad na stav stavieb, kontrola dodržiavania stavebného zákona/,
- príprava rozhodnutí o zastavení stavby, stavebnej činnosti v prípade zistenia porušenia stavebného poriadku,
- evidencia a ukladanie územno-plánovacej dokumentácie vrátane jej podkladov a dokladoch o prípadných zmenách a doplnkoch,
- evidencia územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou, ukladanie uvedeného spolu s príslušnými písomnosťami na oddelení po dobu stanovenú spisovým a skartačným poriadkom mestského úradu,
- evidencia a ukladanie povolení informačných, reklamných a propagačných zariadení, kolaudačných rozhodnutí, písomností s týmto spojených , ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a vydaných oznámení,
- zabezpečovanie určovania súpisných a orientačných čísiel stavieb, ich zmeny a zrušenia, vydávania verejných listín v zmysle platných predpisov,
- vydávanie tabuliek s určenými označeniami stavieb zo skladu,
- zabezpečovanie potvrdení a informácií o stavbách v zmysle platných predpisov pre kataster a potreby súdnych znalcov,
- príprava stanovísk a vyjadrení mesta k investičnej činnosti v meste z hľadiska územného plánu a stavebného poriadku, využitia PPF pre stavebné účely a súvisiacich predpisov,
- zabezpečovanie súhlasu a určovanie poplatku za záber a využitie verejného priestranstva,
- zabezpečovanie investičnej činnosti mesta v rámci investičného rozpočtu mesta ,
- zabezpečovanie prípravy a uskutočnenia investičných zámerov mesta podľa rozpočtu,
- zabezpečovanie verejného obstarávania projekčných služieb a uskutočňovania stavieb a stavebných prác pre investície mesta stanovené rozpočtom investičných akcií,
- poskytovanie nevyhnutného spolupôsobenia a spolupráce so zhotoviteľom dodávok a prác pre zabezpečovanú investičnú výstavbu,
- zabezpečovanie odovzdania príslušnej projektovej dokumentácie a staveniska zhotoviteľovi investičných dodávok a prác,
- zabezpečovanie stavebného dozoru prác a stavieb, preberá dokončené investičné stavebné práce, dodávky a stavby podľa platných predpisov,
- kontroluje správnosť fakturácie realizovaných investičných dodávok, prác a stavieb podľa zmluvy o dielo, objednávky, dohody a pod.,
- zaoberá sa umiestňovaním zastávok verejnej pravidelnej hromadnej dopravy na území mesta,
- vyjadruje sa k cestovným poriadkom a k ich zmenám,
- pripravuje rozhodnutia o uzávierkach a obchádzkach na miestnych komunikáciách,
- zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v súlade s platným cestným zákonom a súvisiacimi predpismi,
- pripravuje rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií / rozkopové povolenia /,
- pripravuje vyjadrenia a stanoviská k zriaďovaniu inžinierskych sietí a vedení na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách, na vykonanie plánovaných opráv, údržby a odstránenie týchto vedení,
- spolupracuje so správcom miestnych komunikácií pri zabezpečovaní určenia rozsahu nevyhnutných a potrebných opráv, úpravy a údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v náväznosti na plány investičnej výstavby,
- pripravuje a prerokuje miestnu úpravu dopravného značenia v zmysle zákona o premávke na pozemných komunikáciách,
- zabezpečuje prípravu a uskutočnenie výstavby, opravy alebo rekonštrukcie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev podľa investičného rozpočtu mesta,
- spolupracuje a usmerňuje činnosť Technických služieb stanovenú zakladacou listinou v rámci výstavby a ŽP,
- koncepčne usmerňuje vývoz tuhého komunálneho odpadu a jeho skládkovanie,
- zabezpečuje výkon kompetencií stanovených príslušnými zákonmi a predpismi na úseku odpadov vrátane vyjadrení k programom odpadového hospodárstva na území mesta,
- dohliada na výkon pohrebníctva a správu cintorína z hľadiska predpisov ŽP ,
- zabezpečuje koncepčne prípravy a rozvoj verejnej zelene na území mesta,
- metodicky usmerňuje a kontroluje stav, správu a údržbu verejnej zelene,
- zabezpečuje prípravu rozhodnutí povoľujúcich odber vody a jej používanie pre potreby jednotlivých občanov (domácnosti), ako aj zriaďovanie, zmeny a zrušovanie vodohospodárskych diel, ktoré súvisia s týmto odberom,
- zabezpečuje výkon kompetencií stanovených príslušnými zákonmi a predpismi na úseku vodného hospodárstva a ochrany vôd,
- zabezpečuje výkon kompetencií stanovených príslušnými zákonmi a predpismi na úseku ochrany životného prostredia,
- zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v súlade s platnými zákonmi a predpismi na úseku ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami,
- zabezpečuje spoplatkovania prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle platných predpisov,
- zabezpečuje dodržiavanie nariadenia mesta vo veci chovu zvierat na území mesta,
- spolupracuje s príslušnými zložkami a orgánmi pri zabezpečovaní odchytu a zneškodňovania túlavých psov a mačiek,
- zabezpečuje povolenia na výrub mestských stromov,
- zabezpečuje potvrdenia, vyjadrení a stanovísk podľa predpisov o ochrane životného prostredia,
- zabezpečovanie vydávania rybárskych lístkov,
- príprava opatrení v prípade porušenia platných predpisov v rámci kompetencií stanovených príslušnými zákonmi a predpismi (územné plánovanie a stavebný poriadok, ochrana životného prostredia, ovzdušia, vôd, odpady, cestný zákon a iné súvisiace predpisy),
- spolupráca s príslušnými orgánmi miestnej štátnej správy, odbornými orgánmi a organizáciami ochrany životného prostredia, prírody, ovzdušia, vôd a pod. v rámci spolupôsobnosti a pri príprave opatrení na zlepšovanie životného prostredia na území mesta,
- plnenie iných úloh na tomto úseku v súlade s platnými právnymi predpismi a predmetu riešenia,
- spravuje počítačovú sieť mestského úradu, zabezpečuje jej plnú funkčnosť, programové vybavenie, servis a údržbu,
- zabezpečuje aktuálne rozširovanie a modernizáciu počítačovej siete a jej racionalizáciu,
- zodpovedá za priebežné archivovanie údajov v počítačovej sieti, uloženie a ochranu databáz pred odcudzením, poškodením alebo zneužitím,
- zabezpečuje aplikované programové vybavenie pre úrad dodávateľským spôsobom, prípadne,
- samostatne tvorí programy alebo vykonáva úpravy aplikovaných programov podľa potrieb užívateľov,
- vykonáva zaškolenie a odborné poradenstvo pre pracovníkov mestského úradu a orgány mesta pre prácu s výpočtovou technikou pri aplikácii softwaru,
- zabezpečuje koncepčný rozvoj, výstavbu a správu televíznych kábelových rozvodov (ďalej len TKR) v meste, kontrolu a odborný dohľad nad TKR a ostatnými technickými sieťami.
§ 13
Zamestnanci mestského úradu
Práva a povinnosti zamestnancov mestského úradu sú upravené v Zákonníku práce, Pracovnom poriadku a tiež v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve, vo vnútorno-organizačných predpisoch a pokynoch /príkazoch/ primátora.
§ 14
Rokovanie Mestského zastupiteľstva
1. Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa plánu práce, prípadne podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Urobí tak aj v prípade, ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov Mestského zastupiteľstva do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá, v takom prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený Mestským zastupiteľstvom. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadaním Mestského zastupiteľstva, alebo ak ide o mimoriadne zvolané zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.
2. Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Rokovania Mestského zastupiteľstva sú verejné. Vyhlásiť rokovanie Mestského zastupiteľstva za neverejné možno vtedy, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.
3. Mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia Mestského zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov a na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak Mestské zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, primátor mesta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
4. Ak Mestské zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vyžiada si pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený jeho stanovisko.
5. Nariadenia a uznesenia Mestského zastupiteľstva podpisuje primátor najneskôr do 10 dní od ich schválenia Mestským zastupiteľstvom.
6. Podrobné pravidlá o rokovaní Mestského zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva.
§ 14
Záverečné ustanovenia
1. Organizačný poriadok Mestského úradu v Bytči je jeho základnou organizačnou normou.
2. Vedúci zamestnanci mestského úradu sú povinní zabezpečiť oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto organizačným poriadkom, vrátane jeho prípadných zmien a doplnkov, a to najneskôr pri nástupe do zamestnania. Zároveň sú povinní vyžadovať jeho dôsledné dodržiavanie.
3. Ruší sa Organizačný poriadok Mestského úradu v Bytči schválený dňa 11. 11. 1994.
4. Tento Organizačný poriadok schválilo Mestské zastupiteľstvo dňa 26. mája 1999 uznesením číslo 104 a nadobúda účinnosť dňa 1. 6. 1999.

Ing. Peter Korec
primátor mesta