Mestský úrad ako výkonný orgán mestského zastupiteľstva a primátora v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov plní úlohy :

a) zabezpečovanie písomnej agendy orgánov mesta,
b) zabezpečovanie odborných podkladov a iných písomností na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
c) vypracovávanie písomných vyhotovení všetkých rozhodnutí primátora,
d) vykonávanie nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora,
e) vedie evidenciu majetku mesta,
f) zabezpečuje prehľad, tvorbu a manipuláciu s finančnými zdrojmi mesta,
g) zabezpečuje prenos informácií medzi občanmi mesta a štátnymi orgánmi,
h) vytvára podmienky pre civilnú ochranu občanov mesta,
i) vytvára podmienky pre sociálnu starostlivosť o občanov mesta a ich kultúrne potreby.

Stručný popis náplne oddelení a referátov mestského úradu
Prednosta mestského úradu
- vedie a organizuje činnosť mestského úradu,
- organizuje prípravu zasadaní mestského zastupiteľstva, mestskej rady a podkladov pre tieto zasadania,
- zabezpečuje výkon rozhodnutí primátora a uznesení mestského zastupiteľstva.
Oddelenie organizačno - správne
a) Referát evidencie obyvateľov :
- prihlasuje trvalý pobyt , vedie zmeny,
- zapisuje narodené deti, uzavretia manželstiev a úmrtí,
- vydáva potvrdenia a vykonáva hlásenia v zmysle platných právnych smerníc,
- pripravuje voľby do orgánov samospráv, Národnej rady SR, voľby prezidenta, referendum, hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta.
b) Referát sociálny a bytového hospodárstva :
- zabezpečuje a rieši sociálne potreby obyvateľov mesta,
- zabezpečuje starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov a starých občanov, spoločensky neprispôsobivých občanov a občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc,
- zabezpečuje činnosť a hospodárenie v penzióne,
- rieši bytové záležitosti občanov.
c) Referát kultúry :
- vytvára podmienky pre kultúrnu a záujmovú činnosť v meste,
- zúčastňuje sa na príprave a uskutočňovaní kultúrnych, športových a vzdelávacích akcií, osláv štátnych sviatkov, pamätných a významných dní,
- zabezpečuje správu Mestskej knižnice v meste.
d) Referát PO, CO a OBP :
- zabezpečuje všetky činnosti v zmysle platných právnych predpisov.
e) Referát administratívnych a pomocných činností :
- organizačne zabezpečuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
- vykonáva správu archívu v zmysle spisového a skartačného poriadku,
- zabezpečuje údržbu, vykurovanie, upratovanie, vecné vybavovanie úradu a dopravu.
Oddelenie finančné
a) Referát účtovníctva a pokladne :
- vykonáva účtovníctvo mesta v zmysle platných právnych predpisov,
- spravuje pokladničné operácie mesta,
- zabezpečuje platný styk s bankovými inštitúciami,
- zabezpečuje pohľadávky a záväzky,
- zostavuje rozpočet a sleduje plnenie.
b) Referát personálny a miezd :
- zabezpečuje spracovanie mzdovej agendy a odvodové povinnosti,
- vedie personálnu agendu mesta
c) Referát daní a poplatkov :
- vykonáva správu dane z nehnuteľnosti a niektorých poplatkov.
Oddelenie regionálneho
a) Referát podnikateľskej činnosti :
- vydáva stanoviská k podnikateľskej činnosti PO a FO na území mesta,
- zabezpečuje povoľovanie predajného a prevádzkového času,
- zabezpečuje správu a kontrolu trhovísk,
- vybavuje žiadosti o udelenie súhlasu s prenájmom nebytových priestorov.
b) Referát správy majetku :
- zabezpečuje správu majetku a majetko-právne vzťahy k orgánom, organizáciám a občanom mesta,
- zabezpečuje hospodárenie s majetkom mesta v súlade so zákonom a zásadami hospodárenia s mestským majetkom.
Oddelenie výstavby a životného prostredia
a) Referát územného plánu, stavebného poriadku a výstavby :
- obstaráva územno-plánovaciu dokumentáciu, zabezpečuje jej realizáciu a dohliada na jej dodržiavanie zákona o obecnom zriadení,
- vykonáva činnosti vyplývajúce pre mesto zo stavebného zákona,
- zabezpečuje vlastnú investičnú činnosť,
- zabezpečuje údržbu a realizáciu nehnuteľností v rámci investičného rozpočtu mesta.
b) Referát technických sieti a informatiky :
- zabezpečuje prevádzku počítačovej siete a databázy a archivovanie dokumentácie,
- zabezpečuje rozvoj, výstavbu a správu TKR vmeste,
- vydáva potvrdenia a stanoviská k vlastníctvu nehnuteľností v zmysle platných zákonov.
c) Referát životného prostredia :
- zabezpečuje odbornú starostlivosť o zeleň a jej údržbu,
- zabezpečuje správu cintorínskych služieb a odpadového hospodárstva,
- zabezpečuje pôsobnosť mesta pri uplatnení zákona o ochrane prírody, ovzdušia a vôd, chove a ochrane zvierat v zmysle platných predpisov,
- vykonáva správu na úseku dopravy.
Záverečné ustanovenie
Vnútorná organizácia Mestského úradu v Bytči je schválená Mestským zastupiteľstvom v Bytči dňa 26.5.1999 uznesením č. 104/1999.
Viac informácií : organizačný poriadok

Ing. Peter Korec
primátor mesta