Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:
1. čiernobiela kópia :
formátu A4 jednostranne :
formátu A4 obojstranne :
formátu A3 jednostranne :
formátu A3 obojstranne :
1,- Sk (0,03 €)
2,- Sk (0,06 €)
2,- Sk (0,06 €)
4,- Sk (0,13 €)
2. tlač z počítačovej tlačiarne :
formátu A4 čiernobiela kópia :
formátu A3 čiernobiela kópia :
1,50,- Sk (0,04 €)
3,- Sk (0,09 €)
3. technický nosič dát :
disketa 3,5" :
20,- Sk (0,66 €)
4. telefonické spojenie - v súlade s cenníkom Slovenských telekomunikácií a. s. :
faxové :
10,- Sk (0,33 €)/strana
5. poštové poplatky - v súlade s cenníkom poštových služieb.
Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne MsÚ,
b) bezhotovostným prevodom na účet Mesta Bytče v PKB a.s. Žilina, č. účtu 0367648006/5600, konštantný symbol KS : 0308, variabilný symbol VS: 22360xxx, kde xxx je číslo žiadosti,
c) poštovou poukážkou na účet Mesta Bytče v PKB a.s. Žilina, č. účtu 0367648006/5600, konštantný symbol KS : 0308, variabilný symbol VS: 22360xxx, kde xxx je číslo žiadosti.

Poznámka : žiadateľovi bude informácia sprístupnená po uhradení poplatku podľa uvedeného sadzobníka.


Konverzný kurz: 30,1260