Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/1992 zo dňa 24. januára 1992 o zriadení mestskej polície

Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2. ods. 2 zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1
Na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta sa zriaďuje mestská polícia ako poriadkový útvar mesta.
Čl. 2
Organizáciou mestskej polície, jej úlohy, postavenie povinnosti a oprávnenia náčelníka a pracovníkov polície, vzťahy mestskej polície k orgánom mesta a jej spoluprácu a inými orgánmi upravuje Organizačný poriadok, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia.
Čl. 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10. februára 1992.
Peter Lalinský primátor mesta
Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bytča č. 1/1992 o zriadení mestskej polície
Organizačný poriadok Mestskej polície Bytča § 1
1. Mestská polícia je poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
2. Mestskú políciu riadi náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
3. Náčelník a pracovníci MsP sú v pracovnom pomere k mestu Bytča.
§ 2
Úlohy mestskej polície

1. Mestská polícia zabezpečuje mestské veci verejného poriadku, ochranu životného prostredia v meste, plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestská polícia slúži občanom mesta k ochrane ich práv a záujmov chránených zákonom.
2. Dozerá, ako občania a organizácie dodržiavajú predpisy o ochrane verejného poriadku, vykonávanie ktorých patrí do pôsobnosti MsZ. Upozorňuje občanov a organizácie na nedostatky.
3. Dozerá či sú riadne a hospodárne osvetlené ulice a verejné priestranstvá.
4. Dozerá na správne označenie nebezpečných miest, na včasné odstránenie porúch a závad na verejných priestranstvách.
5. Dozerá na dodržiavanie poriadku a čistoty, hygieny na uliciach, verejných priestranstvách a vo verejne prístupných objektoch.
6. Dozerá na dodržiavanie zákona NR SR č. 219/96 Z. z. o ochrane pred alkoholom a inými toxikomániami.
7. Dozerá, či sa dodržiava otváracia a zatváracia hodina obchodov, prevádzkarni a pod. a na to, či tieto nie sú neoprávnene zatvorené. Zistené nedostatky oznámi MsÚ.
8. Dozerá, či sa dodržiava zákaz návštevy divadelných, filmových a iných verejných predstavení maloletými a mladistvými osobami.
9. Kontroluje, či občania a organizácie majú predpísané doklady o povolení obchodnej činnosti a ako dodržiavajú určené podmienky.
10. Kontroluje, či občania a organizácie majú predpísané doklady na skladanie a skladovanie materiálu, tovaru, obalov a pod. na verejných priestranstvách. Zisťuje, či sa dodržiavajú podmienky a lehoty určenia na tieto práce.
11. Kontroluje stav, údržbu a čistotu verejných chodníkov, vozoviek, verejných komunikácii a verejných priestranstiev.
12. Kontroluje, či sa nepoškodzujú a neničia verejnoprospešné zariadenia.
13. Kontroluje, či sú reklamné plagáty vyvesené len na priestoroch určených mestom.
14. Oznamuje kompetentným orgánom zistené nedostatky.
15. Dozerá na prípustnosť parkovania motorových vozidiel.
16. Na žiadosť fyzických alebo právnických osôb zabezpečuje ozbrojený doprovod finančných prostriedkov hromadnej povahy na základe dohody v súlade s platnými predpismi. Ozbrojený doprovod je poskytovaný za úplatu.

§ 3
Základné povinnosti MsP
1. Pracovníci MsP pri plnení úloh uplatňujú najmä preventívnu a výchovnú činnosť. Zákrok vykonajú len keď je nevyhnutne potrebný a vždy spôsobom zodpovedajúcim zákonu.
2. Pracovník MsP je pri plnení úloh povinný dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, príp. primátora.
3. Dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou MsP vznikla bezdôvodná ujma.
4. Zakročiť v medziach zákona o obecnej polícii, ak je dôvodné podozrenie, že je páchaný trestný čin, priestupok alebo právny delikt.
5. Zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku, nemusí tak urobiť, ak by sa tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo inej osoby.
6. Oznámiť, v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstup nepovolaných osôb na miesto činu.
§ 4
Všeobecné oprávnenia pracovníkov mestskej polície
Pracovníci mestskej polície sú pri plnení úloh oprávnení :
1. Vyzvať fyzickú alebo právnickú osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok.
2. Ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákona, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný zákon (372/1990 Zb. o priestupkoch).
3. Zadržať osobu, pristihnutú pri trestnom čine a urobiť úkony podľa osobitných predpisov (§ 76 ods. 2 trestného poriadku).
4. Presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú nie je ozbrojený alebo či nemá u seba inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, v prípade potreby môže takúto vec odobrať, odobratú zbraň alebo odobratú vec odovzdať príslušnému orgánu spolu so zadržanou osobou.
5. Vyzvať osobu pristihnutú pri spáchaní priestupku, ako i osobu, od ktorej bolo požadované vysvetlenie na objasnenie priestupku, požadovať, aby preukázala svoju totožnosť. Ak osoba odmietne alebo totožnosť nemôže preukázať, je pracovník MsP oprávnený predviesť takúto osobu na útvar policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti.
6. Pracovník MsP je oprávnený otvoriť byt a vstúpiť doň pri splnení podmienok stanovených v § 11 zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii.
7. Pracovník MsP je oprávnený odňať vec pri splnení podmienok stanovených v § 12 zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii.
8. Pracovník MsP v rovnošate je oprávnený podľa § 64 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách dávať pokym na zastavenie vozidla v blízkosti školy alebo predškolského zariadenia pri prechádzaní cez vozovku školskou mládežou alebo deťmi.
§ 5
Použitie donucovacích prostriedkov
1. Použiť donucovacie prostriedky, ktorými sú hmaty, chmaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá, a služobného psa, je pracovník MsP oprávnený len za podmienok stanovených v § 13 - 18 zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii.
§ 6
Podmienky nosenia a používania zbrane
1. Pracovník MsP nosí pri výkone služby zbraň. Za zbraň sa považuje krátka guľová zbraň, ktorej držiteľom je obec.
2. Pracovník mestskej polície je oprávnený používať zbraň :
a) v prípade nutnej obrany a krajnej núdze (§ 13 a 14 Tr. z.)
b) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený subjekt, objekt, alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo,
c) na ochranu života člena mestskej polície alebo života iného,
d) pri výkone zadržania, keď iné menej násilné spôsoby sú neupokojivé u osoby, ktorú člen MsP odôvodnene považuje za nebezpečnú,
e) na utratenie nebezpečného zvieraťa alebo zvieraťa, ktoré je tak ťažko zranené, že z hľadiska humánneho sa žiada oslobodiť ho od ďalšieho utrpenia,
f) na výstrahu, či zavolať pomoc v dôležitom alebo naliehavom prípade, ak žiadny iný použiteľný spôsob nie je účinný.
3. Vydávanie a odoberanie zbraní pri nástupe a po skončení výkonu práce členov MsP sa vykonáva v súlade zo zákonom SNR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 284/1995 Z. z.
4. O každom použití donucovacích prostriedkov alebo služobnej zbrane sú pracovníci mestskej polície povinní bezodkladne informovať náčelníka MsP a primátora mesta.
5. Ak člen MsP úmyselne mimo streľby na terč alebo počas bežnej údržby zbrane vystrelí zo strelnej zbrane, je povinný informovať o udalosti náčelníka MsP a náčelník má okamžite vyšetriť okolnosti.
6. Ak použitie strelnej zbrane náčelníkom alebo iným členom MsP spôsobí smrť, poranenie alebo škodu na majetku, náčelník musí predložiť informáciu primátorovi a Okresnému veliteľstvu PZ Bytča - operačnému dôstojníkovi.
7. Primátor po obdržaní správy v čo najkratšom čase overí informáciu a vykoná také ďalšie vyšetrovanie ako považuje za nevyhnutné alebo účelné.
§ 7
Náhrada škody
1. Mesto zodpovedá za škodu spôsobenú pracovníkom mestskej polície a taktiež za škody spôsobené pracovníkmi MsP v súvislosti s plnením úloh stanovených zákonom 564/91 Zb. o obecnej polícii.
2. V ostatnom platia ustanovenia odseku 2, 3 a 4 § 20 zákona 564/91 Zb. o obecnej polícii.
§ 8
Riadenie mestskej polície
1. Činnosť MsP riadi jej náčelník za týmto účelom:
a) organizuje prácu pracovníkov MsP,
b) podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície. O závažných udalostiach ho okamžite vyrozumie,
c) spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru PZ SR, orgánmi štátnej zdravotnej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,
d) predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti MsP a zodpovedá za hospodárne využitie zverených prostriedkov,
e) zabezpečuje odborný výcvik a školenie pracovníkov MsP a vedie o tom príslušné záznamy,
f) podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi pracovníkov MsP,
g) zabezpečuje správny a včasný odvod a zúčtovanie blokových pokút,
h) prijíma a vybavuje sťažnosti občanov a organizácii na činnosť pracovníkov MsP,
i) plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora,
j) náčelníka MsP v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený pracovník MsP.
§ 9
Pracovníci mestskej polície
1. MsP tvoria pracovníci MsP, ktorí sú pracovníkmi mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
2. Pracovníkom MsP sa môže stať len bezúhonná osoba staršia ako 21 rokov s minimálne stredoškolským vzdelaním, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh MsP.
3. Pracovníkov MsP prijíma do pracovného pomeru primátor mesta.
4. Pracovník MsP skladá sľub tohto znenia :
;Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy mesta a jeho obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecné záväzné predpisy;.
5. Náčelník a pracovníci MsP skladajú sľub do rúk primátora. Svoje úlohy môžu začať plniť len po zložení sľubu.
6. Pracovník MsP preukazuje svoju príslušnosť k MsP rovnošatou s viditeľne umiestneným identifikačným číslom, preukazom pracovníka MsP, ako aj ústnym vyhlásením ;mestská polícia;.
7. Pracovník MsP je povinný pred zákrokom preukázať svoju príslušnosť k MsP. Nemusí tak urobiť, keď to povaha a okolnosti zákroku neumožňujú.
8. Rovnošata a preukaz pracovníkov MsP musia byť v súlade s ustanoveniami § 22 a § 23 zákona 564/91 Zb. o obecnej polícii.
9. Preukaz pracovníka mestskej polície obsahuje fotografiu, meno a priezvisko, identifikačné číslo, názov Mestská polícia, názov Mesto Bytča a podpis primátora.
10. Preukaz pracovníka Mestskej polície sa môže používať len pri plnení úloh Mestskej polície.
11. Rovnošata je označená slovami Mestská polícia Bytča a identifikačným číslom, môže byť označená znakom (erbom) mesta.
12. Rovnošata môže byť používaná len pri plnení úloh Mestskej polície.
§ 10
Odborná spôsobilosť, výcvik a školenie pracovníkov MsP
1. Pracovník MsP môže plniť úlohy MsP iba vtedy, ak má na to odbornú spôsobilosť. Táto sa preukazuje vykonaním skúšky pred odbornou komisiou policajného zboru. Náklady skúšky znáša obec.
2. Výcvik a školenie pracovníkov MsP zabezpečuje mesto. Na základe žiadosti mesta môže výcvik vo veciach používania donucovacích prostriedkov vykonať policajný zbor SR.
3. Pracovníci MsP musia preukázať odbornú spôsobilosť.
4. Mestskú políciu tvoria :
- náčelník mestskej polície
- zástupca náčelníka
- mestský policajti
§ 11
Dokumentácia mestskej polície
1. Mestská polícia vedie túto základnú dokumentáciu :
a) záznamy zo služieb
b) záznamy o pohybe a činnosti členov MsP
c) kniha výdajov zbraní
d) kniha o pohybe doporučenej pošty doručovanej pracovníkmi MsP
e) kniha príchodov a odchodov pracovníkov MsP
f) inventárny zoznam materiálu, DHIM a základných prostriedkov, ktoré používa MsP
g) záznamy o používaní motorových vozidiel
h) denník spisov (evidencia došlej a odoslanej pošty)
i) záznamy o odvádzaní finančných prostriedkov z blokových pokút
j) kniha evidencie streliva
2. Podľa potreby sa vedú aj iné záznamy a dokumentácie na základe nariadenia náčelníka MsP.
§ 12
Pracovná doba
1. Do pracovnej doby pracovníkov MsP sa započítava okrem času priameho výkonu zamestnania taktiež :
a) čas strávený odborným a fyzickým zdokonaľovaním organizovaným MsP na základe rozhodnutia náčelníka MsP,
b) čas strávený svedeckou výpoveďou alebo podávaním vysvetlenia na súde, prokuratúre, oddeleniach PZ SR, ak to súvisí s výkonom práce v MsP,
c) čas strávený na pracovných stretnutiach MsP na základe rozhodnutia náčelníka MsP,
d) čas strávený zabezpečovaním zvláštnych akcií na základe rozhodnutia náčelníka MsP.
2. Náčelník MsP môže nariadiť pracovnú pohotovosť ktorémukoľvek alebo všetkým členom MsP.
§ 13
Organizácia mestskej polície
Organizačná štruktúra MsP Bytča sa delí hlavne na tri časti :
1. Hliadková činnosť :
- je vykonávaná pešo alebo motorizovane tak, aby policajný výkon bol efektívny a zaručoval predchádzanie trestnej činnosti na území mesta (prevencia).
2. Vyhľadávacia činnosť :
- je vyhľadávanie čiastočne známych i neznámych príčin výskytu priestupkov a ich páchateľov za účelom ich zistenia a vyvodenia opatrení na udržanie verejného poriadku a ochranu občanov a ich majetku.
3. Zásahová činnosť :
- je vykonávaná v prípade zistenia, príp. podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu na základe označenia, prípadne vlastného zistenia.
§ 14
Pôsobnosť mestskej polície
Pôsobnosť MsP je daná územím mesta Bytče.
§ 15
Výstroj, výzbroj a technické prostriedky mestskej polície
1. Údržbu, drobné opravy a čistenie súčastí výstroje a výzbroje vykonáva každý člen MsP na vlastné náklady.
2. Poškodenie výstroje alebo výzbroje z nedbanlivosti je riešené opravou alebo náhradou na náklady člena MsP.
3. Rovnošata člena MsP je majetkom mesta.
4. Súčasti výstroje a výzbroje po uplynutí doby opotrebenia je možné odpredať po predchádzajúcom súhlase primátora mesta.
5. Doba opotrebenia jednotlivých súčastí výstroje a výzbroje je špecifikovaná v prílohe č. 1.
6. So zvláštnym povolením primátora mesta majú členovia MsP zapožičané zbrane na základe osobného zbrojného preukazu na nosenie i mimo služby.
7. V mimoriadnych prípadoch, ak to vyžaduje povaha vykonávanej činnosti, môže náčelník MsP nariadiť používanie civilného odevu vo výkone služby.
8. Každému členovi MsP, ktorý ukončil pracovný pomer v MsP, je umožnené odkúpiť jednotlivé súčasti výstroje za zostatkovú hodnotu (hodnota odvodená z nadobúdacej ceny s odpočítaním alikvótnej časti ceny podľa doby používania).
§ 16
Vybavenie členov mestskej polície
1. Súčasťou výstroje a výzbroje každého člena MsP je okrem policajnej rovnošaty :
a) prenosná rádiostanica
b) baterka
c) krátka guľová zbraň
d) náhradný zásobník nábojov
e) obušok (tonfa)
f) putá
g) vreckový nožík
h) záznamník a pero
i) gumené rukavice
j) resuscitačné rúško
k) pokutové bloky
2. Členovia MsP vykonávajúci zásahovú činnosť na základe oznámenia alebo vlastného zistenia majú okrem základného vybavenia pridelené :
a) osobný automobil označený z troch strán znakom mesta a nápisom ;Mestská polícia;, vybavený automobilnou rádiostanicou, svetelným a zvukovým výstražným zariadením,
b) fotoaparát
c) ďalekohľad
d) nepriestrelné vesty
e) hasiaci prístroj
f) lekárnička.
3. V prípadoch, keď to vyžaduje povaha zásahu pre dosiahnutie sledovaného cieľa môže byť MsP pridelené neoznačené služobné motorové vozidlo vybavené automobilnou rádiostanicou a snímateľným výstražným svetelným zariadením.
4. Podľa potreby môžu byť MsP pridelené aj ďalšie technické prostriedky.
§ 17
Spolupráca mestskej polície s PZ SR
1. Podľa § 24 ods. 1 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, sú pracovníci MsP Bytča oprávnení spolupracovať s oddelením PZ SR Bytča:
a) s odborom poriadkovej polície PZ SR Bytča, pri zabezpečovaní verejného poriadku, pri zamedzovaní trestnej činnosti spoločným výkonom služby na území mesta Bytča a jej častiach,
b) s odborom dopravnej polície PZ SR Bytča spoločným výkonom služby na úseku verejného poriadku, dopravných priestupkov, kontrole motorových vozidiel a totožnosti osôb na území mesta Bytča a jej miestnych častiach.
§ 18
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 11.7.1997