Štatút Mestskej polície mesta Bytča Všeobecné ustanovenia

Časť 1.
Všeobecne
V tomto štatúte
a) "Zákon" - rozumie sa zákon SNR č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícii.
b) "Veliteľ"- rozumie sa náčelník mestskej polície, ktorý je vo funkcii a na ktorého sa tento štatút vzťahuje a taktiež na jeho zástupcov, ktorí sú ním poverení velením.
c) "Mestské zastupiteľstvo" - rozumie sa orgán mestskej samosprávy.
d) "Člen mestskej polície" - rozumie sa člen mestskej polície, ktorý je prijatý do mestskej polície vykonávať službu mestu v policajnej profesii, podľa zákona SNR č. 564/91 Zb. pod prísahou v akejkoľvek hodnosti alebo odbornej funkcii, ktoré mu budú udelené a je oprávnený vykonávať službu mestu podľa tohto štatútu, ktorých zákonná moc sa obmedzuje na práva a povinnosti obsiahnuté v ich menovaní.
e) "Mestská polícia" - rozumie sa poriadkový útvar zriadený mestským zastupiteľstvom podľa zákona č. 369/1990 Zb.
Platnosť
Tieto ustanovenia platia pre všetky mestské časti, kde mestská polícia pôsobí a každého člena mestskej polície.
Prísahy úradu
a) Každá osoba predtým než začne vykonávať svoju činnosť ako náčelník mestskej polície musí zložiť prísahu a sľub.
b) Každá osoba predtým než začne vykonávať svoju činnosť ako člen mestskej polície musí zložiť prísahu a sľub.
Štandard správania
a) V celom meste sa musí dôsledne dodržiavať vysoký štandard policajnej disciplíny.
b) Všetci hodnosťou vyšší a nadriadení majú byť príkladom pre ostatných členov mestskej polície. V plnení svojich úloh majú postupovať presne v zmysle svojich povinností a nestrannosti pri jednaní s podriadenými a majú objektívne administrovať disciplinárne záležitosti v súlade s týmto ustanovením.
Časť 2.
Kódex správania a disciplíny
1. Člen mestskej polície podlieha disciplinárnemu postihu ak :
a) ak sa správa diskreditujúco tým, že :
- dopúšťa sa výtržnosti alebo svojim správaním poškodzuje disciplínu, či diskredituje reputáciu mestskej polície
- napadne niektorého člena mestskej polície
- svojou rečou alebo správaním tyranizuje, alebo potupuje ostatných členov mestskej polísie
- jedná proti opatreniam tohto štatútu, alebo proti jeho ustanoveniam
b) porušuje disciplínu
- slovom alebo činom
- prejavuje neposlušnosť či nedbalosť pri vykonávaní zákonnej povinnosti bez právoplatného ospravedlnenia
c) zanedbáva povinnosti
- zanedbáva bez právoplatného ospravedlnenia nevykonáva bezodkladne a usilovne povinnosti člena mestskej polície
- ak nepracuje podľa predpisov alebo opustí pôsobisko, či iné miesto služobného výkonu bez povolenia alebo dostačujúcej príčiny, alebo opustí miesto služobného výkonu so súhlasom, ale bez príčiny sa bezodkladne nevráti
- chýba v policajnej službe bez adekvátneho ospravedlnenia
- mešká s referovaním o službe bez adekvátneho ospravedlnenia
d) klame a podvádza tak, že :
- zámerne alebo z nedbalosti podpisuje falošné zavádzajúce, či nepresné ústne alebo písomné výpovede, alebo zápis v niektorom úradnom dokumente či zázname, alebo podobných záležitostiach, ktoré sa týkajú oficiálnej služby, alebo bez právoplatného ospravedlnenia ničí, komolí alebo zatajuje akýkoľvek úradný dokument či záznam, alebo neoprávnene mení, vyškrtáva, dopĺňa nejaký zápis
e) nevhodne vydáva informuje tým, že
- bez oprávnenia poskytuje nejakej osobe informáciu, ktorú vlastí ako člen mestskej polície
- poskytne anonymnú informáciu komukoľvek, alebo inému členovi mestskej polície
- podpíše alebo dá do obehu petíciu, alebo stanovisko týkajúce sa záležitosti mestskej polície mimo oficiálneho korešpodenčného kanála, alebo ustanoveného postupu pri podávaní sťažností, alebo pri výkone služby člena ako predstaviteľa policajnej únie
f) je angažovaný do korupčnej činnosti tým, že
- chybne účtuje, alebo vráti či nevráti okamžite peniaze alebo podiel, ktorý dostal ako člen mestskej polície počas služby
- má finančný dlh alebo iný záväzok voči nejakej osobe v danom zmysle, že by to mohlo ovplyvniť jeho výkon služby akočlena mestskej polície
- nevhodne využíva svoje postavenie ako člena mestskej polície na súkromné zvýhodňovanie
g) zneužíva autoritu tým, že
- bez patričnej alebo dostačujúcej príčiny vykoná zatknutie
- používa zbytočne násilie alebo kruto zaobchádza so zadržaným či inou osobou, s ktorou člen mestskej polície môže prísť do kontaktu pri výkone služby
- je nezdvorilý alebo necivilizovaný voči komukoľvek z verejnosti s ohľadom na všetky okolnosti
h) neoprávnene používa strelné zbrane tým, že
- počas služby bez oprávnenia nosí inú zbraň než tú, ktorá mu bola vydaná mestskou políciou
- počas služby vystrelí z inej zbrane, než s ktorou bol vycvičený a nepodá o tejto udalosti správu nadriadenému tak skoro, ako je to možné
- je neopatrný so zbraňou, alebo nebezpečne zaobchádza a používa akúkoľvek zbraň cez dobu výkonu služby
- je neopatrný pri údržbe služobnej zbrane
i) poškodzuje majetok mestskej polície tým, že
- zámerne alebo nedbalosťou spôsobí škodu, alebo stratu, alebo poškodenie majetku polície, či iného majetku zvereného do starostlivosti mestského policajta
- neoznámi okamžite akúkoľvek stratu, alebo poškodenie tohto majetku z akejkoľvek príčiny
j) je vinný z obviniteľného priestupku, alebo trestného činu na základe súhrnu dôkazov, v zmysle zákona SR alebo ČSFR a z dôvodu viny nemôže vykonávať ďalšiu službu mestského policajta
k) užíva alkoholické nápoje, alebo medicínsku drogu spôsobom, ktorý ovplyvňuje jeho výkon tým, že
- následkom požitia omamujúcej tekutiny, alebo drogy pred nástupom pravidelnej služby, alebo počas služby je nespôsobilý jej výkonu
- bez oprávnenia pri výkone služby požije, alebo príjme od inej osoby nejakú omamujúcu tekutinu, alebo drogu
2. Počas výkonu služby je príslušníkom MsP zakázané nosiť rôzne módne doplnky (náušnice, náramky, retiazky, výstredné prstene).
3. Príslušníkom MsP sa počas výkonu služby zakazuje nosiť neupravené vlasy ( copy, vrkoče alebo vlasy neprimerane dlhé, dosahujúce úroveň pliec). Vlasy musia byť počas výkonu služby primerane upravené. Povoľuje sa nosiť bradu a fúzy, ktoré musia byť taktiež primerane upravené.
Odmeňovanie
Náčelník mestskej polície má právo navrhnúť, ktoréhokoľvek člena mestskej polície na pochvalu, alebo peňažnú odmenu za vzorný výkon služby.
Ak náčelník mestskej polície zistí, že člen mestskej polície sa dopustil disciplinárneho priestupku náčelník môže :
- znížiť členovi hodnosť
- uložiť pokutu, ktorá nepresiahne jeden mesačný plat člena mestskej polície
- člena úradne napomenúť.
Časť 3.
Zbrane a vybavenie

Náčelník a členovia mestskej polície sú oprávnení nosiť strelnú zbraň a riadia sa týmito pokynmi :
- členom mestskej polície je pridelená krátka guľová zbraň s 15 ranovým zásobníkom s používanou muníciou ráže "9 mm",
- vydávanie a odoberanie zbraní pri nástupe a po skončení výkonu členov MsP sa vykonáva v súlade so zákonom SNR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive,
- strelná zbraň sa má nosiť predpísaným spôsobom, v predpísanom puzdre.

Člen mestskej polície môže v odôvodnenom prípade:
- použiť zbraň v prípade nutnej obrane a krajnej núdze ( § 13 a § 14 trestného zákona),
- ak to považuje za nevyhnutné pri zatknutí alebo zadržaní osoby, ktorú považuje za nebezpečnú,
- pre výstrahu pri zadržaní, keď iné menej násilné spôsoby sú neuspokojivé u osoby, považovanej odôvodnene za nebezpečnú,
- na zničenie nebezpečného zvieraťa alebo zvieraťa, ktoré je tak ťažko ranené, že z hľadiska humánneho sa žiada oslobodiť ho od ďalšieho utrpenia,
- dať výstrahu alebo zavolať pomoc v dôležitom alebo naliehavom prípade, ak žiadny iný použitý spôsob nie je účinný.
Člen mestskej polície nemá ohrozovať alebo zastrašovať strelnou zbraňou žiadnu osobu, iba ak je to pri výkone služby nevyhnutné.
Nič v týchto ustanoveniach neohrozuje člena mestskej polície v povolenom cvičení streľby na terč alebo bežnej údržby zbrane, ani nezbavuje člena mestskej polície jeho zodpovednosti za vlastnú kondíciu a údržbu jeho vydanej zbrane.
Ak člen mestskej polície úmyselne, či neúmyselne mimo streľby na terč alebo počas bežnej údržby zbrane vystrelí zo strelnej zbrane má informovať o udalosti náčelníka a náčelník okamžite vyšetriť okolnosti.
Použiť donucovacie prostriedky, ktorými sú hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá a služobného psa, je pracovník MsP oprávnený len za podmienok stanovených v § 13 a § 18 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Každý prípad použitia donucovacích prostriedkov má byť oznámený náčelníkovi MsP na predpísanom tlačive.
Neoprávnené použitie donucovacích prostriedkov členom MsP má byť náčelníkom vyšetrené.

Časť 4.
Hodnosti mestskej polície, insígnie, služobné odznaky a oblečenie, služobné auto
Mestská polícia Bytča má tieto policajné hodnosti
- náčelník
- zástupca náčelníka
- mestský policajt.
Mestská polícia Bytča má nasledovné insígnie opísané vo svojej hodnosti :
Náčelník mestskej polície - 4 žlté zlomené pásky smerom hore.
Zástupca mestskej polície - 3 žlté zlomené pásky smerom hore.
Ak sú členovia mestskej polície v uniforme majú nosiť všetky hodnosti - odznak mestskej polície na hrudi nad okrajom ľavého vrecka bundy alebo košele.
Preukaz MsP má byť vydaný každému členovi na základe menovania za člena MsP.
Preukaz MsP má byť jasne identifikujúci mestskú políciu. Má obsahovať meno, vlastnú fotografiu menovaného a podpis primátora.
Uniformy a doplnky pre všetky hodnosti majú zahrňovať nasledujúce položky, farba a štýl nasledovne :
- nohavice, letné + zimné
- košeľa, dlhy a krátky rukáv
- čierny kožený opasok na nohavice
- topánky kožené čiernej farby
- čiapka k uniforme mestského policajta
- kovový odznak na čiapku
- služobné a hodnostné insignie
- odznak na hruď
- opasok ako súčasť vybavenia na nosenie výzbroje
- putá na ruky a puzdro z čiernej kože
- obranný obušok TONFA a puzdro z čiernej kože
- držiak na odznak a preukaz MsP
- pištoľ a puzdro z čiernej kože
- zásobník na muníciu a puzdro z čiernej kože
- munícia
- nôž a puzdro z čiernej kože
- vreckové svietidlo a puzdro z čiernej kože
- rádiostanica
Uniformy členov majú byť nasledovné :
- košeľa bledomodrá s tmavosivými lampasami
- nohavice voľného strihu bez manžety, pútka na opasok a vrecká podľa požiadavok, čiernej farby
- bunda : kožená s podšívkou v štýle schválenom pre mestskú políciu, čierna
- čiapka : v štýle schválenom pre mestskú políciu, odznak, čierna
- obuv : čiernej farby v štýle schválenom pre mestskú políciu
- rukavice : čierne kožené v štýle schválenom pre mestskú políciu
- spodné prádlo
Služobné auto mestskej polície musí byť vybavené :
- nápisom "MESTSKÁ POLÍCIA", erb mesta Bytče
- rádiostanica
- výstražným majákom a sirénou
Článok 5.
Policajný výcvik
Mestská polícia Bytča vykonáva základný výcvik v Policajnej akadémií asociácie mestských a obecných policajtov na Slovensku so Slovenskou asociáciou náčelníkov mestských a obecných polícii.
Náčelník môže ustanoviťminimálny povinný výcvik pre členov mestskej polície.
Tento štatút bol schválený uznesením MZ č. … a nadobudol účinnosť dňa …