Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 16.03.2005
# Prítomní 27282930
1 Vladislav Bachorík
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo
4 Michal Filek - - - -
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero
7 Milan Hajdúch - - - -
8 Ing. Jaroslav Janešík
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala
15 Ladislav Sojčák - - - -
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý