Vysvetlivky
Za Proti Zdržal sa hlasovania Neprítomný Nehlasoval
Hlasovanie - 20.07.2006
# Prítomní 5758
1 Vladislav Bachorík - -
2 Ing. Peter Bologa
3 Ing. Štefan Bučo
4 Michal Filek - -
5 Ing. Ladislav Gajdošík
6 JUDr. Miloš Gero - -
7 Milan Hajdúch
8 Ing. Jaroslav Janešík - -
9 Ing. Milan Kalaš
10 JUDr. Róbert Mendel
11 Ing. Anna Pániková
12 Pavol Placek
13 Jozef Raždík
14 Ing. Peter Sakala - -
15 Ladislav Sojčák
16 JUDr. Anton Školek
17 MUDr. Vladimír Tvrdý